Jura, Enkeltfag

Enkeltfag fra deltidsuddannelsen i jura

I efteråret 2019 og foråret 2020 har du mulighed for at søge om optagelse på en række enkeltfag fra Modul 2 på bacheloruddannelsen i Jura, tilrettelagt på deltid. 

Fagene der udbydes som enkeltfag er:

Efterår 2019

 • Folkeret og EU-ret
 • Forvaltningsret 1+2
 • Retslære.

Forår 2020

 • Strafferet og straffeproces.

Om bacheloruddannelsen i jura, tilrettelagt på deltid

Det juridiske studium beskæftiger sig med de retsregler, der regulerer forholdet mellem samfundets borgere indbyrdes, mellem borgerne og samfundet og mellem forskellige samfund. De fleste discipliner i faget sigter mod at opbygge et grundigt kendskab til den gældende retstilstand på en række praktisk vigtige områder. For at forklare disse retsregler i historisk og samfundsmæssig sammenhæng indeholder studiet også en række discipliner, som beskæftiger sig med retsreglernes forudsætninger og forskellige funktioner.

Samfundets retsregler skaber en ramme, som det politiske, økonomiske og sociale liv kan udfolde sig indenfor. Jurister kan derfor heller ikke give færdigsyede løsninger på, hvordan man skal forholde sig i forskellige situationer, men de kan påpege konsekvenserne af forskellige handlemuligheder og gøre opmærksom på, hvilke begrænsninger retsreglerne sætter for handlemulighederne. I et gennemreguleret samfund som det danske vil enhver blot nogenlunde betydningsfuld handling komme i kontakt med retsreglerne – det er derfor også vigtigt at kende disse regler eller have adgang til personer, der har et sådant kendskab.

Målgruppe

Enkeltfagene fra bacheloruddannelsen i Jura, tilrettelagt på deltid, retter sig primært mod ansøgere, der har en specifik faglig interesse, for et område, men som ikke påtænker at følge hele bacheloruddannelsen.

Enkeltfagene stammer alle fra Modul 2 (svarende til 2. år på den ordinære bacheloruddannelse).

Fagene på Modul 1 og 3 udbydes ikke som enkeltfag.

Tilrettelæggelse

Undervisningen foregår på et højt niveau. Der er ikke mødepligt på faget, krav om opgaveafleveringer eller krav om forberedelse til undervisningstimerne. Det forventes, at hver enkelt studerende selv tilegner sig den viden, der er nødvendig for at gennemføre studiet. Dette sker selvsagt mest udbytterigt, hvis man deltager forberedt i undervisningen, men da øvelsesopgaver og andet supplerende undervisningsmateriale vil være tilgængeligt via AUs elektroniske læringsplatform Blackboard, vil selvstudium til en vis grad være mulig (om end udfordrende).

 

 

Udbudte enkeltfag

Udbudte enkelfag

I efteråret 2019 udbyde følgende enkeltfag:

 

EnkeltfagIndskrivningsperiodeECTSPrøve
Folkeret og EU-ret01.09.2019 - 31.01.202010Vinter 2019/20
Retslære01.09.2019 - 31.01.2020Vinter 2019/20
Forvaltningsret01.09.2019 - 31.08.202025  

Vinter 2019/20 og Sommer 2020

I foråret 2020 udbydes følgende enkeltfag:

EnkeltfagIndskrivningsperiodeECTSPrøve
Strafferet og straffeproces 01.02.2020 - 31.01.2021 20 Vinter 2020/21

Tid og sted for undervisningen


Enkeltfag på Modul 2

Undervisningen på enkeltfag på Modul 2 finder sted på Aarhus Universitet tirsdage kl. 18.15 - 21.45.

Der vil desuden blive afholdt en række lørdagsseminarer af 5-6 timers varighed.

Nærmere oplysninger om datoer vil blive meddelt optagne ansøgere.

Deltagerbetaling

Der må påregnes udgifter til undervisningsmateriale i størrelsesordenen (cirkaudgifter):

 • 600 kr. for Folke- og EU-ret
 • 200 kr. for Retslære. 
 • 2.700 kr. for Forvaltningsret
 • 1.500 kr. for Strafferet og straffeproces

Information om, hvilke bøger der skal købes vil kunne findes på følgende adresse umiddelbart før studiestart på juridisk bogformidlings hjemmeside.

I bygning 1350 på universitetet findes Bogformidlingen, som holder særligt åbent omkring studiestart, således at også deltidsstuderende kan få adgang til de relevante bøger til studenterpris.

Aarhus Universitet tager forbehold for ændringer af priserne på enkeltfag.

Refundering af deltagerbetaling

Ønsker du at afmelde dig fra et forløb, skal du gøre dette pr. mail  til  evu.bss@au.dk

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar. Starter undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart.

Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.  

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Adgangskrav


Enkeltfag på modul 2

Optagelse på enkeltfag på modul 2 kræver som hovedregel, at modul 1 er bestået.

Der kan dog gives tilladelse til at optage studerende med dispensation på enkeltfagene på modul 2, som ikke har bestået modul 1, under forudsætning af at holdet bliver oprettet, samt at der er plads på holdet.

Det er en betingelse for at få dispensation for kravet om, at modul 1 skal være bestået, at du har en gymnasial uddannelse med Dansk A, Engelsk B, Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B og derudover kan dokumentere – gennem erhvervsarbejde, uddannelse eller på anden måde – at have erhvervet dig forudsætninger svarende til det faglige indhold og niveau på modul 1.

Det er således meget vigtigt, at du giver dig tid til at dokumentere din ansøgning, hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav (adgangsgivende eksamen og bestået modul I af bacheloruddannelsen i jura), da din redegørelse for din uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund kan blive udslagsgivende i disse tilfælde.

Enkeltfag fra Modul 2:

 • Forvaltningsret 1+2
 • Folkeret og EU-ret
 • Retslære
 • Strafferet og straffeproces

Øvrige forudsætninger

Det vigtigste arbejdsredskab i det juridiske studium er sproget. For at kunne gennemføre studiet med godt resultat skal du derfor have danskkundskaber svarende til hf- eller studentereksamen. Derudover er et bredt kendskab til samfundsforhold en væsentlig forudsætning for at tilegne sig forståelse for retsreglernes indhold og betydning.

Den overvejende del af pensum på bacheloruddannelsen er skrevet på dansk, men svensk, norsk og engelsk kan også forekomme. 

Studieordning

For nærmere oplysninger om de udbudte enkeltfag, prøvetyper mv. henvises til studieordningen for 
bacheloruddannelse i Jura 2017.

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af heltidsuddannelse på deltid se Regler og bekendtgørelser.

Hovedområde og Studienævn

Enkeltfagene fra den juridiske bacheloruddannelse tilrettelagt på deltid hører hjemme under Aarhus BSS.

Juridisk Studienævn har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og prøver.