Speciale- og ph.d.-vejledning for lektorer og professorer

Formål

Kursets overordnede formål er, at fremme systematisk erfaringsudveksling mellem erfarne vejledere på Aarhus BSS samt at øge den enkelte deltagers kompetence og fleksibilitet i rollen som vejleder. 

Indhold

Kurset omhandler vejledning af kandidatspecialer og ph.d.-afhandlinger, og en del redskaber og strategier vil også være relevante for vejledning af bacheloropgaver og –projekter. Kurset tager afsæt i deltagererfaringer og forskningsresultater. Det sigter mod at styrke deltagernes samlede vejlederkompetencer i form af:

 1. tekstkompetencer, dvs. at kunne formidle akademiske krav til skriftlige produkter, understøtte skriveprocesser og give en fremadrettet, klar, konkret og kriteriebaseret feedback på tekster
 2. relations- og processtyringskompetencer, dvs. at kunne etablere og vedligeholde konstruktive samarbejdsrelationer med studerende og evt. medvejledere, samt afstemme forventninger tidligt og løbende
 3. kommunikationskompetencer, dvs. at kunne stille spørgsmål, der fremmer studerendes selvstændige tænkning, at lytte aktivt og opmærksomt samt at metakommunikere om vejledningens indhold og forløb. 

Læringsmål

Målet er, at deltagerne efter kurset kan:

 • beskrive og begrunde egen vejledningspraksis som led i en mundtlig/skriftlig afstemning af forventninger med de studerende
 • formidle akademiske genrekrav til skriftlige produkter og fremme studerendes skriveprocesser samt give konstruktiv tekstfeedback.
 • anvende kommunikative metoder, der sikrer progression i vejledningssamtaler og fremmer selvstændighed hos de studerende
 • identificere og håndtere typiske udfordringer i vejledning som at balancere mellem støtte og styring, mellem produkt- og procesvejledning, mellem det private og professionelle i vejledningsrelationer
 • anvende fagfællesskabet som en ressource i vejledningen
 • analysere og vurdere konkrete dilemmaer i egen vejledningspraksis
 • modtage og give kollegial feedback som led i udvikling af egen og andres vejledning.

Kursets bærende idé er:

 1. at man bedst udvikler sin vejledning ved ikke kun at tale om det, men ved at give, modtage og observere vejledning. Derfor ligger hovedvægten på afprøvning af konkrete vejledningsprincipper og -metoder.
 2. at selvom speciale- og ph.d.- vejledning er forskellige aktiviteter, så har de en række fælles træk, og der er klare gevinster ved at inkludere begge former for vejledning i samme kursusforløb.

Forberedelse

Detaljerede instruktioner følger på kursushjemmesiden på Blackboard, men til forberedelserne hører bl.a. at:

 • læse litteratur
 • formulere vejlederbreve
 • udvælge og cirkulere forskellige typer af vejledningstekster fra egne studerende
 • læse øvrige deltageres materiale
 • udarbejde en individuel case relateret til egen vejledningspraksis
 • observere og give feedback på 2 andre deltageres vejledning (kollegavejledning)
 • skrive et kort essay om udbyttet af kollegavejledning

Generelle oplysninger

Målgruppe: Professorer og lektorer ved institutter og centre ved School of Business and Social Sciences, AU.

Omfang: Kurset har et omfang på ca. 40 timer fordelt på fire kursusdage og forberedelse mellem de enkelte kursusdage.

Forudsætninger: Det er en forudsætning for kursusdeltagelse, at man i kursusperioden vejleder mindst én studerende (med speciale- eller ph.d.-projekt).

Det er ligeledes en forudsætning for deltagelse, at man kan deltage på alle kursusdage og kan lægge ca. 40 timers arbejde i kurset i løbet af kursusperioden.

Pris: Kurset er gratis for ansatte ved School of Business and Social Sciences, AU.

Kursusbevis: Der udstedes kursusbevis ved aktiv deltagelse i hele kurset.

Kursussprog: Dansk. Kurset udbydes på engelsk hvert andet år, næste gang i efteråret 2019.

Datoer og tilmelding

Kurset udbydes på dansk og indeholder fire kursusdage, der strækker sig hen over efteråret 2020 og foråret 2021.
 

Efterår 2020/Forår 2021  [TILMELDING]

Det samlede kursus består af følgende fire kursusdage:

 1. Kursusdag: Onsdag d. 4. november 2020
 2. Kursusdag: Onsdag d. 9. december 2020
 3. Kursusdag: Onsdag d. 24. februar 2021
 4. Kursusdag: Onsdag d. 28. april 2021

Kurset foregår på Campus Aarhus, alle dage kl. 9.00-16.00.

Tilmeldingsfrist: 15. september 2020

Forudsætninger

Det er en forudsætning for kursusdeltagelse, at man i kursusperioden vejleder mindst én studerende (med speciale- eller ph.d.-projekt).

Det er ligeledes en forudsætning for deltagelse, at man kan deltage på alle kursusdage og kan lægge ca. 40 timers arbejde i kurset i løbet af kursusperioden.

Kursusleder og underviser

Kursussekretær