Du er her: Aarhus BSS Center for Undervisning og Læring Kurser Educational IT for lektorer og professorer

Educational IT for lektorer og professorer

Formål

Forløbet (Go Online) giver erfarne undervisere mulighed for at få indsigt i og erfaring med, hvordan educational IT kan bidrage til og indtænkes i tilrettelæggelsen af varierede undervisningsforløb. Det sker gennem konkret udvikling af egne fag, der øger de studerendes arbejde med faget og fagets mål (herunder forberedelse) og øger mulighederne for feedback på de studerendes arbejde.

Som deltager

 • får du inspiration til og praktisk erfaring med brug af educational IT i undervisningen og med forskellige undervisningsformater – f.eks. kombinationen af forelæsninger, holdundervisning eller andre undervisningsaktiviteter med online undervisningselementer og læringsaktiviteter i og uden for timerne (blended learning).
 • får du mulighed for at diskutere din undervisning med andre erfarne undervisere
 • afprøver du forskellige digitale værktøjer og får teknisk støtte
 • får du redskaber til at designe kurser og evaluere egen undervisningspraksis.

Indhold

Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte deltagers behov og konkrete undervisningspraksis. Gennem workshops samt individuel og kollektiv vejledning, identificerer, designer og udvikler hver deltager det undervisningsforløb, hvori han/hun vil inddrage educational IT blended learning. Hver deltager samarbejder igennem hele forløbet med en undervisningskonsulent fra Center for Undervisning og Læring, der kan tilbyde sparring på undervisningsdesign og hjælp til brug af digitale værktøjer.

Forløbet leder deltagerne igennem design, afprøvning og evaluering af et undervisningsforløb, hvori der anvendes educational IT Deltagerne får mulighed for at arbejde med bl.a. læringsmål, studerendes kompetencer og læringsaktiviteter både i timerne og uden for timerne. Derudover bliver deltagerne introduceret til enrække digitale værktøjer, som kan understøtte de læringsaktiviteter, der er relevante for deltagerne og deres fag.

Den første del af forløbet har fokus på at indhente viden om og inspiration til brug af educational IT identificere de undervisningsforløb, som deltagerne hver især vil arbejde med og få erfaring med educational IT  I den anden del af forløbet afprøver deltagerne deres udviklingstiltag i egne undervisningsforløb og evaluerer det efterfølgende med de studerende.

Kurset tager afsæt i forskning i og praksiserfaring med educational IT  fra bl.a. Aarhus BSS. Der gives flere eksempler på, hvordan undervisere fra Aarhus BSS i forskellige sammenhænge har anvendt educational it og blended learning til f.eks. at skabe variation i forelæsninger, øge de studerendes arbejde med faget imellem timerne og imødekomme niveauforskelle.

For at give deltagerne rig erfaring med educational IT og for at udnytte tiden bedst muligt på forløbets få mødegange, er udviklingsforløbet struktureret som et blended learning-kursus. Det vil sige, at forløbet veksler mellem mødegange og læringsaktiviteter på campus og online opgaver, der tilgås via Blackboard.

Læringsmål

Målet er, at deltagerne efter kurset kan planlægge og gennemføre et kursus ud fra mulighederne med educational IT  herunder at:

 • analysere og diskutere kursusdesign, der anvender brugen af educational IT eller teknologi-understøttet undervisning i egne undervisningsforløb.
 • anvende og udvikle online undervisningselementer og læringsaktiviteter
 • afprøve og evaluere brugen af educational it eller teknologiunderstøttet undervisning i egne undervisningsforløb    


Bærende pædagogisk idé og arbejdsformer

Kursets bærende idé er, at:

 • deltagerne igennem forløbet undersøger, om educational IT kan understøtte deres undervisningspraksis og tilbyde et svar på de undervisningsudfordringer eller de ønsker til undervisningsudvikling, som den enkelte deltager oplever at have.
 • teknologi ikke skal anvendes for teknologiens skyld, og at hensigtsmæssig brug af educational IT forudsætter, at der er en god kobling mellem læringsmål, læringsaktiviteter og eksamen.
 • deltagerne igennem praktisk erfaring med educational IT i egne undervisningsforløb får viden om teknologiunderstøttet undervisning, nytten heraf og udfordringer forbundet hermed.
 • deltagerne definerer egne mål for udviklingsforløbet og samarbejder med konsulenter fra Center for Undervisning og Læring om at realisere målet.    


Forberedelse

Der vil være forberedelse forud for hver mødegang.

Særligt for dette kursus

Det er fakultetets politik, at alle lektorer og professorer ved Aarhus BSS skal deltage i udviklingsforløbet om educational IT (også kendt som 'Go Online')/ inden for en kort årrække. Nyansatte lektorer og professorer skal deltage i kurset inden for 5 år efter ansættelse.

Kurset er tilrettelagt under hensyntagen til de undervisningsformer, der er mest typiske på Aarhus BSS, og mhp. at optimere  undervisningen med educational it inden for de rammer. Det er vigtigt at kende til de nye redskaber i underviserens værktøjskasse for på den baggrund at kunne vælge de mest relevante metoder og redskaber til egen undervisning, herunder også online redskaber.         

Generelle oplysninger

Målgruppe: Professorer og lektorer ved institutter og centre ved Aarhus BSS.

Sted: Blackboard og Campus Aarhus.

Pris: Kurset er gratis for undervisere ved Aarhus BSS.

Omfang: Min. 50 timer (se "Forudsætninger").

Kursuspladser: Der er 26 kursuspladser (se også "Særligt for dette kursus").

Kursusbevis: Der udstedes kursusbevis ved aktiv deltagelse i hele kurset.

Kursussprog: Kurset afholdes på dansk eller engelsk afhængigt af deltagernes behov.’

CUL forbeholder sig ret til ændringer i kursusprogrammet.

Det anbefales, at deltagerne har undervisning i dét semester, som følger efter forløbsstart, da udviklingsforløbet i educational IT fokuserer på udviklingen af et nyt eller eksisterende undervisningsforløb og indebærer efterfølgende afprøvning. Det er en forudsætning for kursusdeltagelse, at man kan deltage i alle fem mødegange og lægge timer svarende til følgende forventede tidsforbrug (minimum 50 timer i alt):

Mødegange: 15 timer fordelt på 5 mødegange 
Online aktiviteter: 20 timer
Produktion: min. 10 timer (afhænger af valg af teknologier og metoder)
Evaluering: 5 timer

ECTS: ikke ECTS-givende

Datoer og tilmelding

Efterår 2019 [TILMELDING]

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 2. september 2019

Udviklingsforløbet varer fra 23. september 2019 - 26. august 2020

Fastsatte mødegange:

 • Workshop 1: 2. oktober 2019 - kl. 9.00-14.00
 • Workshop 2: 7. november 2019 - kl. 9.00-14.00
 • Erfaringsudveksling: 26. august 2020 - kl. 10.00-12.00

Øvrige 2 mødegange aftales med deltagerne.

Kursusdeltagelse

Kursusdeltagelse aftales med institutleder (eller aftales i overensstemmelse med instituttets interne procedurer). Tilmelding sker via Conference Manager - se link øverst til højre

Kurset udbydes hvert semester.

Kursusleder og undervisere

Dorte Sidelmann Rossen

Specialkonsulent, Educational it teamleder

Maria Hvid Stenalt

Ph.d.-studerende

Kursussekretær