Specialekvalitet under fremdriftsreformen 2017/2018

Formål/forskningsspørgsmål

Formålet med undersøgelsen var at afdække, hvorvidt kvaliteten af kandidatspecialerne ved Aarhus BSS er kommet under pres som følge af de ændrede vilkår for vejledning og bedømmelse indført med Fremdriftsreformen i 2016.

Baggrund

Med Fremdriftsreformens vedtagelse og implementering er kandidatspecialet på de danske universiteter kommet under tidsmæssigt pres. Dette gælder også på Aarhus BSS, hvor specialets varighed de facto blev reduceret fra 6 måneder til 4½ måned. Her har såvel vejledere som ledelse rejst spørgsmålet, om hvorvidt kvaliteten af både specialer og specialevejledningen er kommet under pres. Derfor ønskede fakultetets uddannelsesledelse, at få afdækket konsekvenserne af reformen for vejledernes praksis samt vilkårene for deres vejledning.

Data/metode

Undersøgelsen blev gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse udsendt til ca. 400 specialevejledere ved Aarhus BSS. Svarprocenten var 66. Data er afrapporteret som deskriptiv statistik.

Resulater og perspektiver

Resultaterne viser, at

  • hovedparten oplever et øget arbejdspres og forringede vilkår for deres vejlednin
  • mere end halvdelen fraråder i højere grad end tidligere deres studerende at lave et risikofyldt projekt
  • mere end hver tredje vurderer at specialerne er blevet generelt fagligt svagere
  • hhv. 1/4 og 1/5 vurderer at specialerne i mindre grad bygger på empiri og eksternt samarbejde
  • cirka hver tredje giver mere processtøtte og oplever mere fokuserede og selvdisciplinerede studerende.

Status: finished

Rapport

Aarhus BSS - samlet rapport.