Kvalitet i ph.d.-forløb 2013 og 2017

Formål/forskningsspørgsmål

Projektet er et kombineret udrednings- og forskningsarbejde. Formålet er (i) at tilvejebringe konkret lokal viden om ph.d.-forløb på AU, som kan danne informeret grundlag for kvalitetsudviklingsinitiativer på universitetets fire ph.d. skoler og (ii) at producere forskningsresultater af en art, som ikke tidligere er gennemført i den internationale uddannelsesforskning og som kan bidrage til den eksisterende viden om især ph.d.-vejledning.

Baggrund

Aarhus Universitet har mere end 2.000 indskrevne ph.d.-studerende, som udgør en betydelig ressource og en meget stor investering. En så stor investering rejser et helt centralt spørgsmål om, i hvilken grad AU får det optimale ud af sin satsning. Rekrutterer og udvikler universitetet dygtige kandidater der har evne, vilje og lyst til at forske på højt niveau? For at undersøge spørgsmålet gennemfører AU hvert fjerde år en undersøgelse, finansieret af tværgående strategiske midler fra AU’s talentbånd.

Data/metode

Undersøgelsen er baseret på data fra et elektronisk spørgeskema, som blev udsendt i hhv. 2013 og 2017 til alle indskrevne ph.d.-studerende på AU. Svarprocenten var hhv. 79% (N=1780) i 2013 og 75% (N=1739) i 2017.

Resultater og perspektiver

Blandt undersøgelsens hovedkonklusioner er, at AU i en række henseender råder over nogle effektive ph.d.-skoler, idet de ph.d.-studerende overordnet set er tilfredse med det, de lærer og med kvaliteten af forskningsarbejdet. De fleste er tilfredse med kvaliteten af forskningsvejledningen, tager ejerskab og ansvar for deres projekter, har lyst til at forske videre, arbejder hårdt og lægger mange timer i deres projekter, ligesom hovedparten har fremlagt deres forskning på internationale konferencer og får antaget deres forskningsresultater til publicering trods lange peer-review processer.

Undersøgelsen viser imidlertid også, at ph.d.-forløbene er forbundet med en betydelig usikkerhed og psykisk belastning, idet en del ph.d.- studerende oplever stærke stresssymptomer, usikkerhed om de standarder, de skal leve op til, usikkerhed om egen dygtighed samt faglig og social ensomhed.

Analyserne viser endvidere, at de to helt afgørende faktorer for tilfredshed, faglig selvstændighed, faglig selvtillid, fremdrift i projektet og trivsel er (i) graden af integration i velfungerende forskningsmiljøer og (ii) kvaliteten af vejledningen.

Endelig afdækker undersøgelsen betydelige forskelle mellem de fire ph.d.-skoler og mellem de enkelte ph.d.-programmer inden for de fire skoler.

Status: afsluttet

Rapport 2013

Hovedrapport

Nøgletal på ph.d-programniveau

Spørgeskemaets faktorstruktur


Rapport 2017

Denne rapport indeholder resultaterne for Aarhus Universitet og hver af de fire ph.d.-skoler. Rapporten indeholder ligeledes sammenligninger med data indsamlet i 2013.

Kvalitet i Ph.d.-forløb 2017. Hovedrapport for Aarhus Universitet.

Rapporter for de enkelte Ph.d.-programmer kan rekvireres ved henvendelse til projektleder Gitte Wichmann-Hansen.

Artikler

  • Wichmann-Hansen, G., & Herrmann, K.J. (2017) Does external funding push doctoral supervisors to be more directive? A large-scale Danish study. Higher Education, 74(2), 357-68
  • Herrmann, K.J., & Wichmann-Hansen, G. (2017) Validation of the Quality in PhD Processes Questionnaire. Studies in Graduate and Postdoctoral Education, 8(2), 189-204