Kollektiv Akademisk Vejledning

Formål/forskningsspørgsmål

Formålet med projektet var at undersøge mulige ’afkast’ af at omlægge individuel vejledning til kollektiv vejledning på Arts.

Baggrund

AU’s Studiemiljøundersøgelse 2011 viste, at mange studerende på Arts oplever den faglige vejledning og feedback som mangelfuld. Undersøgelsen konkluderer, at der er behov for prioritering og nytænkning af vejledningen og dens organisering, f.eks. i form af flere forskellige vejledningsaktiviteter og øget brug af peer-feedback. Nærværende projekt tog direkte afsæt i denne anbefaling ved at implementere og videreudvikle en model for kollektiv akademisk vejledning, som var pilottestet i et udviklingsprojekt, der startede i efteråret 2010 på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Arts, AU.

Data/metode

Datamaterialet består af videooptagelser (i alt 6 timer og 37 minutter) af faciliterede kollegiale netværksmøder, hvor 5 vejledere mødtes 3 gange i ét semester og drøftede deres vejledning. De 5 vejledere havde video-optaget deres kollektive vejledningspraksis og hver havde udvalgt et klip, som de medbragte til mødet og fik feedback på. Videomaterialet fra møderne blev induktivt kodet og meningskondenseret.

Resultater og perspektiver

Projektet peger på, at vejledningsressourcerne bruges bedre og de studerendes læring øges når skrive- og opgavevejledning praktiseres kollektivt. Projektet har samtidig vist, at vejlederne oplever en række udfordringer med at drive kollektiv vejledning. Især er forberedelsesfasen op til de enkelte vejledningsmøder krævende, ligesom facilitator-rollen under selve vejledningsmøderne opleves svær.

Status: afsluttet

Forskningsartikler

  • Wichmann-Hansen, G., Thomsen, R., & Nordentoft, H.M. (2015) Challenges in Collective Academic Supervision: supervisors' experiences from a Master Programme in Guidance and Counselling. Higher Education, 70(1), 19-33.
  • Nordentoft, H.M., Thomsen, R., & Wichmann-Hansen, G. (2013) Collective academic supervision : a model for participation and learning in higher education. Higher Education, 65(5), 581-593.