Studerendes engagement i teknologiunderstøttede læringsaktiviteter på Aarhus BSS

Formål/forskningsspørgsmål

Projektets afsæt er følgeforskning på undervisningsinitiativer, der involverer læringsteknologi, på Aarhus BSS. Formålet er dels at tilvejebringe lokal viden om underviseres anvendelse af læringsteknologi på AU og dels studerendes oplevelse af disse situationer. Dels at producere forskningsresultater, der adresserer i) læringsudbyttet af teknologiunderstøttet undervisning og læring og ii) faktorer, der påvirker de studerendes engagement og deltagelse i teknologiunderstøttede aktiviteter.

Baggrund

Aarhus Universitet har siden 2011 satset strategisk på educational IT. En så stor investering rejser spørgsmål som: I hvilken grad kan læringsteknologi imødekomme målsætningerne for satsningerne som bl.a. at bedre de studerendes læringsudbytte? For at undersøge aspekter af dette, blev ph.d.-projektet igangsat i 2016.

Data/metode

Projektet, der består af flere underprojekter, har indsamlet data vha. kvalitative interviews, observationer og systematisk review.

Resultater og perspektiver (hvis afsluttet)

Status: igangværende