Effekten af kooperativ læring på universitetsstuderendes læringsstrategier

Formål/forskningsspørgsmål

Projektets formål var at undersøge effekten af kooperativ læring på universitetsstuderende læringsstrategier og deltagelse i holdundervisningen. 

Baggrund

Undervisning på universitetet består typisk af forskellige undervisningsaktiviteter såsom studenteroplæg, gruppearbejde, plenumdiskussioner m.m. I de senere år har der været en stigende interesse for den undervisningsform, som betegnes kooperative læring. Imidlertid er det uklart, hvordan og i hvilken grad kooperativ læring understøtter dybdelæringsstrategier blandt universitetsstuderende.

Data/metode

Undersøgelsen baserer sig på et interventionsstudie, hvori kooperativ læring i en periode på fem uger blev indført i holdundervisningen på et andet-semester fag på en bacheloruddannelse. Data bestod af kvalitative interviews med 12 studerende før og efter interventionen samt spørgeskemasvar fra 140 studerende som udfyldte spørgeskemaet både før og efter.

Resultater og perspektiver (hvis afsluttet)

De statistiske analyser viste, at de studerende i højere grad deltog aktivt i diskussionen i de timer, hvor der var indført kooperativ læring. Interventionen havde dog ingen effekt på de studerendes læringsstrategier.

De studerende var delte i deres holdningen til kooperativ læring. 45 procent angav at have haft en fortrinsvis negativ oplevelse, mens 27 procent angav at have haft en fortrinsvis positiv oplevelse. Positive såvel som negative aspekter ved oplevelsen med kooperativ læring er vist i nedenstående tabel.

Kilde: Herrmann, K. J. (2013). The impact of cooperative learning on student engagement: Results from an intervention. Active Learning in Higher Education, 14(3), 175-187.

Status: afsluttet