Du er her: Aarhus BSS Center for Undervisning og Læring Forskning og udvikling

Forskning og udvikling

CUL gennemfører praksisnær, universitetspædagogisk forskning på internationalt niveau. Det betyder:

  • at vi arbejder med pædagogiske problemstillinger vedr. læring og undervisning på universitetet. Det sikrer synergi mellem det, vi forsker i, og det, vi underviser i, ligesom det sikrer relevans og kvalitet i de udviklings- og rådgivningsopgaver, vi løser.
  • at vi som hovedregel arbejder med empiri, der er baseret på data fra Aarhus BSS og Aarhus Universitet. Det sikrer, at vores forskning er anvendelig og kan bruges af universitetets undervisere og ledelse som direkte afsæt for udvikling af fag og uddannelser
  • at forskningen knytter an til litteraturen på feltet og samtidig bidrager til international forskning gennem artikler, bøger og konferenceoplæg

Vores forskning dækker de centrale undervisningsformer på Aarhus BSS, forelæsning, holdundervisning og vejledning, samt en række strategisk vigtige indsatsområder som brug af Edu-It, feedback, internationalisering og kvalitetssikring af undervisningen.

Samlet demonstrerer vores projekter en metodisk bredde, som er vigtig for at vi kan imødekomme den variation af fagligheder og behov som Aarhus BSS har. Metodisk arbejder vi både med kvantitative og kvalitative metoder og systematiske literature reviews.

Flere af forskningsprojekterne er eksternt finansierede, mens andre er finansierede af strategiske midler fra fakultets- og universitetsledelsen som led i større udredningsarbejder på Aarhus BSS og AU. Desuden har vi aktuelt to ph.d.-projekter på centret.

Nedenfor er en liste over de forsknings- og udviklingsprojekter, som CUL er involveret i.

Interaktion mellem underviser og studerende i holdundervisning


Holdundervisning er en vigtig del af uddannelserne på Aarhus BSS. Her møder de studerende underviserne på nærmest hold. Her har de studerende mulighed for at øve sig og anvende det, de lærer mellem timerne. Her har de studerende mulighed for at prøve deres viden af og få feedback.

Holdundervisning har således et stort læringspotentiale, og på CUL forsker vi i, hvordan dette potentiale forløses bedst muligt. Det gør vi ved at undersøge interaktionen mellem studerende og undervisere og analysere, hvilke undervisningspraksisser der bedst muligt støtter de studerende i at engagere sig i undervisningen såvel som uden for undervisningen.

Udvalgte publikationer

Herrmann, K. J., & Bager-Elsborg, A. (2018). Når forberedelse er en pligt, og undervisningen er et privilegium: et casestudie af universitetsstuderendes forberedelsespraksis. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 13(24), 37-54.

Herrmann, K. J. (2013). The impact of cooperative learning on student engagement: Results from an intervention. Active Learning in Higher Education, 14(3), 175-187.

Herrmann, K. J. (2014). Learning from tutorials: a qualitative study of approaches to learning and perceptions of tutorial interaction. Higher Education, 68(4), 591-606.

Herrmann, K. J., & Bager-Elsborg, A. (2014). Effektiv holdundervisning: en håndbog for nye undervisere på universitetsniveau. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Bager, A. J., & Herrmann, K. J. (2013). ”Du skal ikke stikke næsen for langt frem”: Et studie af normer for deltagelse og forberedelse blandt førsteårsstuderende. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 8(15), 36-46.

Vejledning på projekter, specialer og Ph.d.’er

Vejledning er i dag en udbredt, vigtig og ressourcekrævende undervisningsform ved Aarhus BSS. Derfor er der brug for systematisk viden om hvad der kendetegner kvalificeret vejledning og hvordan den kan videreudvikles.

På CUL forsker vi både i vejledning af BA-projekter, specialer og ph.d.-afhandlinger. Forskningen er primært baseret på data fra store spørgeskemaundersøgelser. Analyserne har sat fokus på en lang række emner fra studerendes selvstændighed i kandidatspecialer til betydningen af ekstern finansiering i ph.d.-projekter.

Pædagogisk værdi af Edu-IT


CULs forskningsprojekter inden for educational IT undersøger den pædagogiske værdi af læringsteknologi i universitetsundervisning og -læring på Aarhus BSS. Projekterne fokuserer særligt på studerendes oplevelse og læringsudbytte af læringsaktiviteter, der gennemføres helt eller delvist ved hjælp af læringsteknologi. Projekterne skal give viden om, hvad der kendetegner hensigtsmæssig brug af læringsteknologi i (primært) campus-baseret universitetsundervisning, og hvordan den kan videreudvikles.

Forskningen, der er undervejs, er primært baseret på data fra interviews, kursusevalueringer og systematiske reviews. Analyserne har sat fokus på en lang række emner fra studerendes engagement i forhold til bl.a. oplevet mulighed for at kunne anvende faglige kompetencer til forholdet mellem teknologiunderstøttede læringsaktiviteter og fagets andre elementer.

Kontakt

Maria Hvid Stenalt

Ph.d.-studerende

Feedback


Der er bred enighed om, at feedback er et stærkt værktøj for de studerendes læring. Hvad der tæller som feedback, er imidlertid ikke helt entydigt. I fagmiljøerne på BSS eksperimenteres der med forskellige former, hvoraf mange finder deres begrundelse i store hold og dermed en vis afstand mellem den ansvarlige underviser og de studerende. 

På CUL søger vi gennem forskning at afdække feedbackpraksisser og hvilken betydning de har for de studerendes engagement med feedback. Forskningen er baseret på litteraturstudier og kvalitative undersøgelser.

Udvalgte publikationer

  • Investigating Non-Engagement with feedback in HE as a Social Practice. / Jørgensen, Bente Mosgaard (under udgivelse). Tidsskriftsartikel.
  • Korrektiv peer-feedback som læringsaktivitet./  Jørgensen, Bente Mosgaard 2018. I: Lykkes peer-feedback altid?: 4 perspektiver på et undervisningseksperiment på jura. / Stenalt, Maria; Lassesen, Berit; Naur, Eva; Jørgensen, Bente Mosgaard, symposium. Dansk Universitetspædagogisk Netværks konference 2018
  • Investigating Student Feedback Practices in HE with Practice Theory. / Jørgensen, Bente Mosgaard, Aarhus Universitet 2016, Working Paper
  • Effect of feedback? The use of semantic network analysis – the case of the teacher training course goonline. / Jørgensen, Bente Mosgaard; Alsholm, Anne-Mette; Blok, Rasmus. ICED 2014,  konferencebidrag.

Undervisning og læring i internationale uddannelser


Flere og flere uddannelser udbydes på engelsk til både danske og udenlandske studerende. Resultatet er ofte en stor diversitet i de studerendes uddannelsesmæssige baggrund, sprog og kultur, hvilket afspejles i undervisningen, i interaktionen mellem studerende og undervisere, og mellem de studerende indbyrdes. I nogle tilfælde er der tale og egentlig internationale uddannelser, hvor også studiernes læringsmål, og indhold har en tydelig international dimension, i andre er der tale om en mindre ændring i forhold til en oprindeligt dansk uddannelse.

Uanset hvad, er der behov for forsknings- og udviklingsprojekter som kan afdække muligheder og udfordringer i international uddannelse og komme med konkrete bud på hvorledes undervisning og læring tilrettelægges så alle studerende får det størst mulige udbytte.

Kontakt

Udvalgte publikationer

Lauridsen, K.M. & Lauridsen, O. 2018. Teacher capabilities in a multicultural educational environment: an analysis of the impact of a professional development project. International Journal for Academic Development 23 (2). DOI: 10.1080/1360144X.2017.1357557

Lauridsen, K. M. 2017. Professional development of international classroom lecturers. In Jennifer Valcke & Robert Wilkinson (eds) Integrating Content and Language in Higher Education. Perspectives and Professional Practice. Peter Lang.

Lauridsen, K.M. 2016. IntlUni - the opportunities and challenges of the multilingual and multicultural learning space in the international university. Project report. European Journal of Applied Linguistics, vol. 4(2) DOI 10.1515/eujal-2016-0010.

Lauridsen, K.M. & Cozart, S. M. 2015. Teaching and Learning in the International Classroom: quality principles and lessons learned from the IntlUni project. Internationalisation of Higher Education. An EAIE Handbook (3/2015). Raabe

Lauridsen, K.M. & Lillemose, M. K. (eds). 2015. Opportunities and challenges in the multilingual and multicultural learning space. Final document of the IntlUni Erasmus Academic Network 2012-15. http://intluni.eu/uploads/media/The_opportunities_and_challenges_of_the_MMLS_Final_report_sept_2015.pdf

Lauridsen, K.M. & Lauridsen, O. 2018. Teacher capabilities in a multicultural educational environment: an analysis of the impact of a professional development project. International Journal for Academic Development 23 (2). DOI: 10.1080/1360144X.2017.1357557

Lauridsen, K. M. 2017. Professional development of international classroom lecturers. In Jennifer Valcke & Robert Wilkinson (eds) Integrating Content and Language in Higher Education. Perspectives and Professional Practice. Peter Lang.

Lauridsen, K.M. 2016. IntlUni - the opportunities and challenges of the multilingual and multicultural learning space in the international university. Project report. European Journal of Applied Linguistics, vol. 4(2) DOI 10.1515/eujal-2016-0010.

Lauridsen, K.M. & Cozart, S. M. 2015. Teaching and Learning in the International Classroom: quality principles and lessons learned from the IntlUni project. Internationalisation of Higher Education. An EAIE Handbook (3/2015). Raabe

Lauridsen, K.M. & Lillemose, M. K. (eds). 2015. Opportunities and challenges in the multilingual and multicultural learning space. Final document of the IntlUni Erasmus Academic Network 2012-15. http://intluni.eu/uploads/media/The_opportunities_and_challenges_of_the_MMLS_Final_report_sept_2015.pdf

Udvikling og sikring af kvalitet i de videregående uddannelser


Uddannelseskvalitet er en vigtig sag, både for institutionerne, de studerende og samfundet som helhed. På Aarhus BSS udgør måling af kvalitet derfor et vigtigt element i udviklingen af undervisnings –og læringsmiljøer af høj kvalitet, der kan udstyre de studerede med den viden og de færdigheder, de har brug for efter endt uddannelse.

På Center for Undervisning og Læring søger vi gennem evaluering og forskning at bidrage til at sikre et solidt afsæt for at diskutere kvalitet og ikke mindst sikring og udvikling heraf. Nedenfor finder du en oversigt over igangværende projekter.

Værdi og effekt af efteruddannelse for undervisere


Hvad enten efteruddannelse af undervisere finder sted i formaliserede rammer eller i mere uformelle læringsmiljøer, er det vigtigt så vidt muligt at dokumentere den udvikling der – forhåbentlig – finder sted. På CUL foregår det på mindst to måder: Vi måler på effekten of seminarer, workshops, og kurser via primært kvalitative metoder og afrapporterer eksempler herpå i forskningsartikler. Når det drejer sig om individuel sparring og supermentoring med skriftlig feedback, kan vi godtgøre effekten i de tilfælde hvor der er tale om et forløb med flere observationer således at der foreligger to eller flere dokumenter med skriftlig feedback.

Kontakt

Udvalgte publikationer

Lauridsen, K.M. & Lauridsen, O. (2018) Teacher capabilities in a multicultural educational environment: an analysis of the impact of a professional development project. International Journal for Academic Development 23 (2). DOI: 10.1080/1360144X.2017.1357557

Lauridsen, K.M. (forthcoming) Change happens through people. European projects as continuous professional development.

Hjernen og læring


Gennem de sidste små 20 år har forskningsfeltet ’Mind, brain and education’ leveret megen ny indsigt i hvordan hjernen lærer. Mængden af arbejder om hvordan denne viden kan omsættes til praksis – ikke mindst i en universitetssammenhæng – har frem til udgivelsen af ’Hjernen og Læring’ i 2016 (se ndf.) imidlertid været meget begrænset og desuden præget af mangel på systematik og struktur.

Inden for feltet ’Hjernen og læring’ som det forfølges på CUL er det centralt for det første at gøre teorien alment tilgængelig og for det andet at omsætte den eksisterende viden til praksis.

En vigtig sideeffekt af arbejdet er desuden at der kan stødes frem mod neuropsykologisk funderede begrundelser for mange af de forhold som datadreven forskning afdækker (fra ’at’ til ’fordi’), og dessiner til hvordan forskellige didaktiske/læringsmæssige problemer kan løses (’hvordan’).

Ole Lauridsen

Lektor emeritus

Udvalgte publikationer

Lauridsen, O. 2016. Hjernen og læring. København: Akademisk forlag.

Lauridsen, O. 2017. Læring i Praksis. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Samlet liste over CULs publikationer