Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Temamøde: Anbefalingerne for god selskabsledelse

Temamøde:

Anbefalingerne for god selskabsledelse – 

udvikling og tendenser

 

I november 2017 offentliggjorde Komiteen for god selskabsledelse et sæt reviderede anbefalinger for god selskabsledelse. Anbefalingerne er løbende tilpasset i forhold til omverdens ønsker, krav og behov. Kravene til de børsnoterede selskabers transparens og gennemsigtighed er øget over årerne, hvilket sætter nye standarder for de informationer, som virksomhederne skal offentliggøre. Samtidig betyder den øgede fokus på aktivt ejerskab, at anbefalingerne bliver et væsentligt aktiv for de aktionærer, der ønsker engagere sig i de selskaber, de investerer i.

Selv om anbefalingerne retter sig mod de børsnoterede virksomheder, har de en afsmittende effekt på den generelle opfattelse af, hvad der er god selskabsledelse. Det er derfor vigtigt, at alle som arbejder med god selskabsledelse, hvad enten det er som ledelsesmedlemmer, rådgivere eller investorer i større eller børsnoterede virksomheder, har en forståelse af hvilke krav virksomhederne mødes med, og hvordan anbefalingerne kan medvirke til at skabe værdi. 

På temamødet sætter vi fokus på en række centrale spørgsmål

  • Hvilke overvejelser ligger bag de reviderede anbefalinger?
  • Hvilke ændringer er de centrale?
  • Hvilke krav stilles til bestyrelsernes kompetencer?
  • Hvordan skal samspillet mellem bestyrelsen og aktionærer/investorer være?
  • Hvordan kan de institutionelle investorer påvirke selskaberne gennem generalforsamlingen?
  • Hvad er Komiteens erfaringer med virksomhedernes efterlevelse af anbefalingerne?
  • Hvilke tendenser ses for rammerne for god selskabsledelse fremadrettet?

Oplægsholdere

Hanne Søndergaard Birkmose er cand.merc.(jur.) fra Aarhus BSS og professor i selskabsret ved Juridisk Institut. Hun har i en årrække arbejdet med aktivt ejerskab og aktionærernes betydning for sikring af god selskabsledelse. Hun har udgivet en række artikler om emnet både nationalt og internationalt.


Rikke Schiøtt Petersen
Rikke, 47 år, har i sit virke som advokat primært beskæftiget sig med selskabsret, kapitalmarkedsret og virksomhedsoverdragelser. Det dækker rådgivning på tværs af brancher og med et betydeligt international tilsnit i forhold til klienter. Udover betydelig transaktionserfaring både med børsnoteringer og public og private M&A, har Rikke også haft stor fokus på at yde løbende rådgivning om selskabsretlige og børsretlige forhold i bred forstand. Rikke har således en omfattende praktisk erfaring inden for disse områder og har derudover også haft betydelig fokus på god selskabsledelse, idet hun blandt andet har været medlem i Komiteen for god selskabsledelse siden 2014. Rikke er tillige medlem af Erhvervsankenævnet nedsat af Erhvervsministeriet.    


Ole Buhl er Head of ESG, underdirektør for ATP, der har 5 mio. medlemmer og en formue på 784 mia. kr.

Program

16.00-16.20

Velkomst og en akademikers betragtninger om anbefalingerne for god selskabsledelse
- Professor Hanne Søndergaard Birkmose, Aarhus Universitet

16.20-16.45

God Selskabsledelse – et væsentligt fokusområde for børsnoterede selskaber
- Advokat Rikke Schiøtt Petersen, Gorrissen Federspiel

16.45-16.55

Kort pause    

16.55-17.20

Aktivt ejerskab – et nyttigt redskab for institutionelle investorer
- Head of ESG, underdirektør Ole Buhl, ATP

17.40-18.00

Networking, vin og tapas    

Oplæg

God Selskabsledelse – et væsentligt fokusområde for børsnoterede selskaber

Danske børsnoterede selskaber har stor fokus på god selskabsledelse. Grundlaget for god selskabsledelse findes i Anbefalingerne for god Selskabsledelse, som blev revideret i november 2017. Med udgangspunkt i de opdaterede anbefalinger vil Rikke Schiøtt Petersen belyse baggrunden for ændringerne, herunder betydningen for selskabernes fremadrettede rapportering om god selskabsledelse og den kommende ordinære generalforsamling. Der vil derudover blive lagt særlig vægt på de nye anbefalinger om bestyrelsessammensætning og -evaluering samt ledelsesaflønning. 


Aktivt ejerskab – et nyttigt redskab for institutionelle investorer

Som institutionel investor tror ATP på, at aktivt ejerskab og god selskabsledelse tjener både samfundsmæssige hensyn og gode langsigtede risikojusterede afkast. ATP følger derfor Anbefalingerne for Aktivt Ejerskab og anvender blandt andet målrettet dialog samt indlæg på generalforsamlinger til at påvirke selskaberne i ATP’s portefølje. Med udgangspunkt i egne erfaringer vil Ole Buhl fortælle om ATP’s praktiske tilgang til aktivt ejerskab og give et indblik i, hvordan der i det daglige arbejdes med anbefalingerne.