Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Selskaber: Aktuelle emner
 • Konference på Aarhus BSS den 24. oktober 2018

Program

NordiskSelskabskonference-program_simon_13.7.2018_02

Konferencen sætter fokus på såvel nyeste lovgivning som en række aktuelle emner af betydning for selskabsdrevne virksomheder.

På konferencen gennemgår vi indholdet og konsekvenserne af de seneste ændringer af selskabsloven, f.eks. reglerne om iværksætterselskaber og selskabsformens betydning for iværksætteri. Herudover vil vi diskutere de nye anbefalinger for aktivt ejerskab og de seneste internationale tendenser på området.

Vi sætter dog ikke kun fokus på ændringerne i den selskabsretlige regulering, men også på andre reformer af betydning for selskaber og deres ledelse. Vi ser f.eks. på den nye persondataforordnings betydning for ledelsens pligter og ansvar efter selskabslovens § 115. Herudover vil vi se nærmere på den praksis, der har udviklet sig på området for konkurskarantæne, efter at reglerne har været gældende i fem år.

Endelig vil vi diskutere en række aktuelle emner, f.eks. muligheden for at aktionærerne gyldigt kan indføre en ansvarsfraskrivelsesklausul, hvor bestyrelsen friholdes for et fremtidigt ansvar. Herudover gennemgår vi spørgsmålet om, hvornår et selskab er bundet af de aftaler, der indgås på dets vegne. Og vi sætter fokus på den mangelfulde regulering i f.eks. vedtægter og ejeraftaler, der finder sted, når der sker ændringer i ejerkredsen. Endeligt ser vi nærmere på de danske regler om obligatorisk sambeskatning i koncerner efter EU-domstolens seneste afgørelser.

Anbefalingerne for aktivt ejerskab – hvad er næste skridt?

Om oplæg:

I deres oplæg vil Marina og Hanne bl.a. se på:

 • Baggrunden for anbefalingerne for aktivt ejerskab.
 • Hvilke krav stiller anbefalingerne til de institutionelle investorer?
 • Status på redegørelserne for aktivt ejerskab.
 • Hvilken udvikling af kravene til aktivt ejerskab kan vi forvente med udgangspunkt i internationale tendenser og implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet?


Om oplægsholdere:

Hanne Søndergaard Birkmose er cand.merc.jur. fra Aarhus BSS og professor i selskabsret ved Juridisk Institut, Aarhus BSS. Hun har i en årrække arbejdet med aktivt ejerskab og aktionærernes betydning for sikring af god selskabsledelse. Hun har udgivet en række artikler om emnet både nationalt og internationalt.

Marina B. Madsen er ligeledes cand.merc.jur. fra Aarhus BSS og er adjunkt i selskabsret ved Juridisk Institut, Aarhus BSS. Hun forsvarede i foråret 2018 sin ph.d.-afhandling ”Aktionæren som corporate governance-mekanisme: en kritisk analyse af regulering af aktivt ejerskab” og har siden fortsat sin forskning inden for corporate governance og aktivt ejerskab, med særligt fokus på institutionelle investorer.

Hanne Søndergaard Birkmose
Marina Bitsch Madsen

Har introduktionen af iværksætterselskaber forbedret rammevilkårene for iværksætteri?

Om oplæg:

Erhvervsstyrelsen har i 2017/2018 gennemført en analyse af udviklingen i og anvendelsen af iværksætterselskaber. Formålet er at undersøge, om introduktionen af iværksætterselskaber har forbedret rammevilkårene for nye virksomheder, om selskaberne bidrager positivt til samfundsøkonomien, og om der er negative konsekvenser og uhensigtsmæssigheder ved virksomhedsformen, f.eks. manglende overholdelse af regnskabs- og registreringskrav.

Agnethe og Anna vil i deres oplæg blandt andet:  

 • Præsentere hovedkonklusionerne fra Erhvervsstyrelsens analyse af iværksætterselskaber samt policyimplikationer/policytiltag som følge heraf.   
 • Præsentere identificerede udfordringer og forbedringspotentialer ved selskabsformen.  

Om oplægsholdere:

Agnethe Larsen er cand.polit. og arbejder som analytiker i Erhvervsstyrelsen. Hun har i en årrække udarbejdet analyser og evalueringer med fokus på virksomhedernes vækst og udvikling, for at sikre gode rammevilkår for danske virksomheder. 

Anna Riis Kaagaard er cand.jur. og specialkonsulent i Erhvervsstyrelsen. Hun arbejder med selskabsret og erhvervsregulering, herunder udarbejdelse af lovforslag, bekendtgørelser og analyser.

Agnethe Larsen
Anna Riis Kaagaard

Skal bestyrelsen bekymre sig om personoplysninger?

Om oplæg:

Charlotte vil blandt andet komme ind på følgende i sit oplæg:

 • Persondata-compliance går ikke væk efter den 25. maj 2018.
 • Persondata-compliance er en risiko, som skal påses af bestyrelsen.
 • Hvordan gør man persondata-compliance til et aktiv for et selskab?

 

Om oplægsholder:

Charlotte Bagger Tranberg er en af Danmarks førende eksperter inden for persondataret. Hun er Managing Associate ved Bech-Bruun, hvor hun rådgiver inden for alle områder af persondataretten. Hun har indgående erfaring med praktisk gennemførelse af compliance-projekter, herunder udarbejdelse og implementering af Binding Corporate Rules (BCR) og risikovurderinger.

Charlotte Bagger Tranberg

Hvor lang tid bliver man dømt ude? – Tidsfrister ved konkurskarantæne

Om oplæg:

Konkurskarantæne blev indført for knap fem år siden. Der er siden afsagt mange kendelser, hvor konkurskarantæne er idømt. Udgangspunktet er, at karantænen idømmes for tre år. En langvarig sagsbehandlingstid kan dog nedsætte længden. Det er imidlertid ikke altid en fordel at spekulere heri. Flere karantæner kan idømmes i forlængelse af hinanden, enten samtidig eller ved senere sager. Det er ikke endeligt fastlagt, hvordan sådanne sager skal håndteres. Også konkurskarantæne i forskellige koncernkonstruktioner giver udfordringer for retsvæsenet.

Om oplægsholder:

Kim Sommer Jensen er professor i insolvensret ved Juridisk Institut, Aarhus BSS og medlem af Konkursrådet. Han har tidligere været advokat og konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret. Kim er blandt andet forfatter til lærebogen Konkursretten og medforfatter til bøgerne Konkurs og Rekonstruktion.

Kim Sommer Jensen

De danske sambeskatningsregler efter Bevola og NN – hvad nu?

Om oplæg:

Siden sambeskatningsreformen i 2005 har danske koncernforbundne selskaber (herunder udenlandske koncernforbundne selskabers faste driftssteder her i landet) været omfattet af reglerne om obligatorisk sambeskatning. Koncernselskaber og faste driftssteder beliggende i udlandet har ikke været omfattet af dette regelsæt, men koncernen har haft muligheden for frivilligt at tilvælge international sambeskatning. Reglerne herom har siden deres ikrafttræden været udsat for megen kritik, bl.a. for at være i strid med EU-rettens regler om etableringsfrihed. I 2018 har EU-domstolen haft lejlighed til at tage stilling til dette spørgsmål i de to sager C-650/16, Bevola, og C-28/17, NN. I oplægget gennemgås de to domme og deres implikationer for de danske sambeskatningsregler.

Om oplægsholder:

Anders Nørgaard Laursen er cand.jur. og cand.merc.jur. og blev i 2011 tildelt ph.d.-graden for en afhandling om begrebet fast driftssted. Han er professor i skatteret ved Juridisk Institut, Aarhus BSS, hvor han forsker og underviser i dansk og international skatteret.

Anders Nørgaard Laursen

Kan man stole på en aftale med et selskab?

Om oplæg:

I sit oplæg vil Martin bl.a. komme ind på følgende emner:

 • Selskabets bundethed af de aftaler, der indgås på dets vegne; rækkevidden af ledelsens tegningsret og forholdet til den ”lille” generalklausul.
 • Hvornår handler man ”i selskabets interesse”? – en analyse af nyere retspraksis.
 • De praktiske konsekvenser ved overtrædelse, herunder navnlig i en konkurssituation.
 • Hvilke konsekvenser de seneste domme har for den måde, hvorpå der i dag (og forventeligt i fremtiden) udarbejdes selskabsretlige dokumenter, herunder bestyrelses- og generalforsamlingsreferater.


Om oplægsholder:

Martin Christian Kruhl er partner og advokat hos advokatfirmaet DLA Piper Denmark, hvor han primært beskæftiger sig med selskabsret, M&A-transaktioner og finansielle virksomheder. Han er forfatter til en række juridiske fagbøger, herunder ph.d.-afhandlingen ”Ejeraftaler”. Martin er adjungeret lektor ved Juridisk Institut, Aarhus BSS.

Martin Chr. Kruhl

Ændringer i ejerkredsen – problemer og løsninger

Om oplæg:

Kapitalselskaber stiftes typisk af én person, som også leder virksomheden. Sker der ændringer i ejerkredsen ved optag af nye medejere, viser ny forskning, at 34% af virksomhederne efterfølgende oplever forskellige interne problemer. I oplægget gennemgås de problemer, som ændringer af ejerkredsen kan betyde for virksomheden og kapitalejerne og det reguleringsbehov, det medfører. De typiske ejeraftaler underkastes en kritisk vurdering, og behovet for udvikling i ejeraftalerne diskuteres. Der er særlig fokus på: 

 • Optag af medejere – hvorfor går det galt, og hvilke krav stiller det til ejeraftaler og vedtægter?
 • En kapitalejers død eller skilsmisse – det manglende samspil mellem ejeraftale og ægtepagt/testamente. 


Om oplægsholder:

Mette Neville er professor og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Juridisk Institut, Aarhus BSS. Hun forsker i vækst og udvikling i SMV’er, herunder bestyrelsens værdiskabelse. Center for SMV forankrer flere store forskningsprojekter, f.eks. SMV-bestyrelsen som digital katalysator for vækst og Vækstledelse for fremtiden. Mette er desuden uddannelsesansvarlig for “Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV” og "Uddannelse for bestyrelsesformænd”, som begge udbydes af Aarhus BSS.

Mette Neville

Bør et selskab kunne friholde sin ledelse for ansvar?

Om oplæg:

Oplæggets hypotese er, at der kan opstilles en række situationer, hvor det overordnet kan være i selskabets interesse at kunne friholde sin ledelse for ansvar. Det gælder for eksempel, hvis der er aktivitet i lande med en strengere ansvarsnorm end i Danmark, eller hvis kapitalejerne, for at undgå deadlock, har overladt den afgørende stemme til formanden for bestyrelsen. Det kan også være, at selskabet ønsker at være selvforsikrende som alternativ til at tegne en ledelsesansvarsforsikring. Der vil blive omtalt flere eksempler. Oplægget analyserer med udgangspunkt i selskabsinteressen, hvorvidt selskabet i sådanne tilfælde kan aftale en ansvarsfraskrivelsesklausul, som er bindende for selskabet, eller om der kan indgås en bindende anti-søgsmålsaftale mellem kapitalejerne og ledelsen.

Om oplægsholder:

Carsten Fode er adjungeret professor ved Juridisk Institut, Aarhus BSS og advokat med speciale i selskabsret og bestyrelsesarbejde. Han er tilknyttet advokatfirmaet Kromann Reumert og Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus BSS og har en betydelig bestyrelseserfaring i såvel SMV-segmentet som i børsnoterede selskaber og fonde. Carsten er sammen med professor Mette Neville uddannelsesansvarlig for "Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV" og "Uddannelse for bestyrelsesformænd", som begge udbydes af Aarhus BSS.

Carsten Fode

Fakta om konferencen

Dato: Onsdag d. 24. oktober 2018 

Tid: kl. 8.30 - 17.00 

Hvor: Aarhus BSS, M2, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

Undervisningssprog: Dansk

Pris: 1950 kr. ekskl. moms. Som alumne får du 15 % i rabat.

Tilmeldingsfrist: 10. oktober 2018. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb

Hvem er deltagerne?

Konferencen henvender sig til advokater, revisorer og virksomhedsjurister.

Gyldig efter- og videreuddannelse for revisorer og advokatfuldmægtige
Konferencen opfylder som udgangspunkt betingelserne for obligatorisk efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige. Kravet er dog, at deltagerne selv skal kunne dokumentere, at uddannelsen har relevans for eget faglige virke.

Kontakt

Lone Damsgaard

Kursuskoordinator

Sponsorer