Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Grundlæggende Miljø- og Energiret

Grundlæggende Miljø- og Energiret

-retlige rammer, principper og kilder

Fakta om kurset

DATO Fire kursusgange
24. april, 2. maj, 10. maj og 23. maj 2017
VARIGHED 10:00-17:00
STED Aarhus BSS
TILMELDINGSFRIST Fredag den 7. april 2017
UNDERVISNINGSSPROG Dansk
PRIS 15.000 kr. ekskl. moms og inkl. materialer og forplejning.

Det handler om at forstå, at miljø- og energiretten ikke kun er teknik og paragraffer, men i høj grad også afvejning af forskellige grundhensyn. På kurset får du med udgangspunkt i den nyeste viden en grundlæggende forståelse for de internationale, EU-retlige og nationale rammer for miljø- og energiretten.

”Miljø- og energiret er specialdiscipliner, der forudsætter en indsigt i og forståelse for de grundlæggende retlige rammer såvel i dansk ret, som i EU-retten og international ret. Kursusforløbet vil gøre det nemmere for dig at forstå og finde frem til de relevante retskilder, og du vil blive bedre til at skabe overblik og vurdere forskellige hensyn.”

Birgitte Egelund Olsen

Professor, ph.d. Juridisk Institut Aarhus BSS
Underviser på kursusforløbet Grundlæggende Miljø- og Energiret.

Om kurset

 

Få en helhedsforståelse for de retlige rammer på miljø-og energiområdet

Kurset i Grundlæggende Miljø- og Energiret fokuserer på at give deltagerne en forståelse for den retlige tankegang inden for miljø- og energiretten. Faget giver således deltagerne en indsigt i rettens mange forskellige kilder, de juridiske fortolkningsprincipper og -metoder samt afgrænsningen over for mere politiske og tekniske retningslinjer.

Formålet med kurset er at give deltagerne en grundlæggende forståelse for den juridiske tankegang samt for de organisationsformer, virkemidler og beslutningsprocesser, der er tale om inden for miljø- og energiområdet. Mere generelt skal undervisningen bidrage til at udvikle deltagernes argumentationsevner og metodiske færdigheder. Deltagerne opnår en fortrolighed med den juridiske tankegang og metode, så de kan anvende den i praksis.

Centrale miljø- og energiretlige emner

Kurset giver en grundlæggende indføring i retskilderne, den juridiske fortolkningsmetode, anvendelsen af de juridiske principper og valget af virkemidler på miljø- og energiområdet. Der vil sikres en indsigt i centrale grundrettigheder og deres betydning for lovgivning og forvaltning, herunder en viden om forholdet mellem generel erstatningsfri regulering og ekspropriation.

Herefter rettes fokus mod de formelle og indholdsmæssige krav, der stilles til de offentligretlige organer, der udøver forvaltningsvirksomhed. Der skal gives en indsigt såvel i hvordan myndigheder inden for miljø- og energiområdet er forpligtet til at udføre deres funktioner efter de forvaltningsretlige regler og principper såvel som i hvordan kontrollen af forvaltningen og håndhævelsen af lovgivningen sikres.

Der vil endvidere blive lagt vægt på at fremme deltagernes forståelse af EU-rettens særegenhed, EU-retskilderne og deres virkning, herunder de særlige traktatregler, som gælder inden for miljø- og energiområdet. Der vil være fokus på harmoniseringsforudsætninger og de forpligtelser, som konkrete forordninger, direktiver mv. indebærer for de nationale myndigheder efter EU-traktaterne og EU-domstolens praksis samt de forpligtelser, der gælder for medlemsstaterne i relation til gennemførelsen af EU-retten i den nationale retsorden. Der vil være en introduktion til reguleringen af konkurrence i EU og nationalt samt det EU-retlige forbud mod statsstøtte.

Der vil afslutningsvist gives indsigt i rammerne for kommuners adgang til at udøve erhvervsvirksomhed. De retlige rammer for kommuners udøvelse af erhvervsvirksomhed er meget komplekse, da området er reguleret af såvel skrevne som uskrevne regler samt inden for rammerne af flere ressortmyndigheder. Det er endvidere nødvendigt i den kommunale erhvervsret, at der sikres et harmonisk samspil mellem forvaltningsretlige, konkurrenceretlige og miljø- og energiretlige reguleringer samt mellem national og EU-retlig regulering. Det vil bl.a. forudsætte en indføring i rammer for offentlig udbud.

Undervisningen

Undervisningen er en kombination af forelæsning og diskussion og tager udgangspunkt i konkrete sager og aktuelle samt praktisk relevante emner. Undervisningen er præget af en problem- og praksisnær tilgang.

Forud for kursusstart udleveres en liste over relevant litteratur samt centrale afgørelser, domme og lovgivning, som med fordel kan læses forud for hver kursusgang.

Hvem er deltagerne?

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med miljø-, klima- og energispørgsmål i en rådgivningsvirksomhed, brancheorganisation, offentlig myndighed eller produktionsvirksomhed m.fl. Kurset har relevans både for den, der ikke har en juridisk baggrund, men som arbejder med lovgivning i sit daglige virke, samt for juristen som er forholdsvis ny inden for det miljø- og energiretlige område, eller som trænger til en general up-date på området.

 

Gyldig efter- og videreuddannelse for revisorer og advokatfuldmægtige

Kurset opfylder betingelserne for obligatorisk efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige. Kravet er dog, at deltagerne selv skal kunne dokumentere, at uddannelsen har relevans for eget faglige virke.

Kursets undervisere

På kurset underviser nogle af Danmarks førende eksperter inden for Miljø- og Energiret:

·        Professor, ph.d. Birgitte Egelund Olsen, Juridisk Institut, Aarhus BSS

·        Professor, ph.d. Michael Steinicke, Juridisk Institut, Aarhus BSS

·        Professor, ph.d. Pernille Wegener Jessen, Juridisk Institut, Aarhus BSS

·        Professor, dr. jur. Søren Mørup, Juridisk Institut, Aarhus BSS

·        Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Program

Kursusgang 1: Retskilder, organisation og grænsen for erstatningsfri regulering

Tidspunkt: Mandag den 24. april 2017

De forfatningsretlige rammer for miljø- og energiretten samt en grundlæggende forståelse for retskilderne, den juridiske fortolkningsmetode, anvendelsen af de juridiske principper og valget af virkemidler på miljø- og energiområdet.

Undervisere: Birgitte (10-14; 16-17) og Søren Højgaard Mørup (14-16 om grænserne for erstatningsfri regulering).

Kursusgang 2: Forvaltningsretten i miljø- og energiretlig belysning

Tidspunkt: Tirsdag den 2. maj 2017

En indføring i forvaltningsretten, herunder en forståelse for, hvordan myndigheder inden for miljø- og energiområdet er forpligtet til at udføre deres funktioner efter de forvaltningsretlige regler og principper samt en indføring i kontrollen med forvaltningen.

Underviser: Birgitte.

Kursusgang 3: EU-ret, konkurrence og forbuddet mod statsstøtte

Tidspunkt: Onsdag den 10. maj 2017

En indsigt i den grundlæggende EU-ret og dens principper inden for miljø- og energiområdet, reguleringen af konkurrence i EU og nationalt samt en belysning af EU-rettens forbud mod statsstøtte og forbuddets betydning i en national sammenhæng.

Undervisere: Birgitte (10-14.30) og Pernille Wegener Jessen (14.30-17 om intro til konkurrenceretten og forbuddet mod statsstøtte).

Kursusgang 4: Udbud og kommunal erhvervsret

Tidspunkt: Tirsdag den 23. maj 2017

Kommuners organisering og deres adgang til at udføre opgaver på miljø- og energiområdet samt en indføring i kravet om offentligt udbud.

Undervisere: Birgitte (10-12.30); Pernille Aagaard Truelsen (12.30-15 om kommunal forsyningsvirksomhed og deres organisering) og Michael Steinicke (15-17 om udbud - set i lyset af lektionens emne: kommunal forsyningsvirksomhed og deres organisering).

Praktiske oplysninger

Tid og sted

Kurset forløber over 4 dage:

  • Mandag den 24. april 2017
  • Tirsdag den 2. maj 2017
  • Onsdag den 10. maj 2017
  • Tirsdag den 23. maj 2017

Alle dage kl. 10-17.

Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4, lokale følger
8210 Aarhus V

Parkeringsoversigt


Pris og tilmelding

Kr. 15.000 ekskl. moms.

Prisen er inklusiv materiale og forplejning. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Tilmeldingsfrist: Fredag den 7. april 2017.


Rabat

Der tilbydes følgende rabatordninger på deltagergebyr:

  • 10% rabat ved samlet tilmelding af 3-4 personer fra samme virksomhed.
  • 15% rabat ved samlet tilmelding af mindst 5 personer fra samme virksomhed.
  • 15% rabat til alumner, som er medlem af AU's alumnenetværk. Bliv medlem på www.alumni.au.dk

Rabatterne kan ikke kombineres.  


Yderligere oplysninger

Kursus- og konferencekoordinator,

Pernille Hjorth Nielsen
Aarhus BSS Executive
Tlf. 8715 2361
E-mail: phj@au.dk

Tilmelding

Modtag information

Ønsker du en brochure, telefonrådgivning eller mailopdatering om uddannelsen?

Kontakt

Pernille Hjorth Nielsen

AC-fuldmægtig
M
H bygn. 2610, 318
P +4587152361
P +4521841124