Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Videnskabelig assistent til forskningsprojektet 'Access to Justice' 929189

Med tiltræden snarest muligt søges en videnskabelig assistent til udførelse af internationalt review på forskningstemaet Access to Justice. Stillingen er en fuldtidsstilling og er berammet til 3 måneder og ønskes besat 1. oktober 2017 eller snarest muligt.
 

Forskningsprojektet
Der arbejdes for øjeblikket med etablering af en international gruppe af forskere, der skal arbejde sammen om et internationalt projekt. Der arbejdes hen imod at det fremtidige projekt bygger videre på eksisterende forskning og stiler imod såvel teoretisk som metodisk videreudvikling indenfor feltet. Et overblik over, hvilke forskningsaktiviteter, afrapporterede eksperimenter med videre, der allerede findes på området, skal indgå i de igangværende projektforberedelser. 
 
Reviewet skal således indgå i arbejdet med udarbejdelse af eksterne ansøgninger om netværks- og/eller forskningsmidler. 
 

Jobbeskrivelse
Den videnskabelige assistent skal kunne udføre selvstændig søgning i internationale databaser og skal være i stand til, ud fra givne instrukser, selv at foretage inklusion og eksklusion af den litteratur mv., der kommer frem i søgningerne.
Den videnskabelige assistent skal kunne sætte sig ind i et ukendt stof på et tilstrækkeligt akademisk niveau til at kunne foretage en første vurdering af teoretisk værdi og metodisk validitet i de relevante publikationer.

Et første udkast til review skal kunne fremlægges af assistenten på et internationalt seminar i Aarhus primo november 2017. Efter seminaret skal arbejdet med reviewet færdiggøres med de kvalificeringer af søgekriterier, kategoriseringer mv., der udvikles under seminaret i samråd imellem forskerne og assistenten.


Kvalifikationer 
Vedkommende skal være i stand til at kategorisere og systematisere sine fund på grundlag af de behov, der er beskrevet og endelig skal vedkommende være i stand til både mundtligt og skriftligt at præsentere de fund, der gøres, på engelsk.
 

Hvem er vi
Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB og AMBA-akkrediteringer. 
 
Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 15-20 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække internationale forskere og ph.d.-studerende til instituttet.
 
På Juridisk Institut tilbyder vi undervisning og forskning af høj kvalitet inden for dansk, europæisk og international retsvidenskab. I vores forskning har vi fokus på at øge instituttets internationale indflydelse - særligt hvad angår publikationer. Vi ønsker at udvide og udvikle vores centrale forskningsområder, og lægger også vægt på, at vores forskning til hver en tid adresserer aktuelle juridiske udfordringer i samfund og erhvervsliv. I vores undervisning ønsker vi at bygge bro mellem teori og praksis, bl.a. ved at trække på eksterne lektorers praktiske erfaring. 
 
Du kan læse mere om Juridisk Institut på: http://law.au.dk/.


Yderligere information
Henvendelser vedrørende stillingen og dens indhold rettes til professor Bettina Lemann Kristiansen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, e-mail: blk@law.au.dk.

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Marie Hedegaard Fagerlund, tlf.: +45 8715 3551, e-mail: mhf@au.dk.


Arbejdssted
Arbejdsstedet er Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C.


Kvalifikationskrav
Ansættelse som videnskabelig assistent forudsætter en kandidatuddannelse.

Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:

Ansøgning
Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)

Desuden kan der til ansøgningen medsendes:

Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her.

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her.

Bedømmelsesprocessen
Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

20.09.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.