Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Professor i Skatteret 929028

Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet opslår et professorat i Skatteret. Stillingen er ledig til besættelse fra den 1. februar 2018 eller efter nærmere aftale.
 

Jobbeskrivelse
Den, der ansættes i stillingen, forventes at bidrage væsentligt til instituttets forsknings- og undervisningsmiljø og til fakultetets overordnede forskningsstrategi. Som professor forventes du:
 
• At yde et betydeligt bidrag til instituttets undervisnings- og forskningsmiljø, herunder at publicere og formidle videnskabelige resultater inden for fagområdet både nationalt og internationalt

• At forestå fagområdets udvikling på højeste internationale niveau og varetage forskningsbaseret undervisning inden for de skatteretlige dele af retsvidenskaben, der udbydes som fag på BA-jur./cand.jur. og HA(jur.)/cand.merc.(jur.), cand. merc.(aud), og du skal derfor kunne undervise på dansk

• At vejlede speciale- og ph.d.-studerende inden for fagområdet

• At varetage forskningsledelse, herunder at være indstillet på at arbejde aktivt for instituttets mål om øget ekstern finansiering. 
 

Dine kvalifikationer
Ansættelse som professor forudsætter forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som lektor inden for fagområdet, men vil også kunne opnås på anden måde.
 
Ved bedømmelsen af ansøgere til ansættelse som professor vil følgende indgå i bedømmelsesgrundlaget:
 
• Ansøgerens dokumentation for en høj grad af original videnskabelig produktion på ph.d.-/internationalt niveau og for, at ansøgeren har bidraget til videreudvikling af fagområdet 

• Ansøgerens dokumentation for publicering i/hos førende nationale og internationale tidsskrifter/forlag og for erfaring med præsentation af sin forskning inden for fagområdet på førende internationale konferencer 

• Ansøgerens plan for fortsat at videreudvikle fagområdet

• Ansøgerens dokumentation for betydelige undervisningsmæssige kvalifikationer.

• Ansøgerens evne til at varetage forskningsledelse og eventuelt andre ledelsesfunktioner, bl.a. gennem dokumenteret evne til at indgå i og opbygge et stærkt forskningsmiljø.  

• Ansøgerens opfyldelse af de øvrige kvalifikationer, der stilles krav om i stillingsopslaget.
 
Det er et krav for at opnå varig ansættelse som professor ved Aarhus BSS, at du forud for ansættelsen har gennemført fakultetets kursus i vejledning samt fakultetets kursus i blended Learning – Go Online, ved Center for Undervisning og Læring. Har du ikke gennemført kurserne inden ansættelsen, vil ansættelsen blive betinget af, at kurserne gennemføres inden for fem år.
 

Hvem er vi?
Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB og AMBA-akkrediteringer. 
 
Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 20-30 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække internationale forskere og ph.d.-studerende til instituttet.
 
På Juridisk Institut tilbyder vi undervisning og forskning af høj kvalitet inden for dansk, europæisk og international retsvidenskab. I vores forskning har vi fokus på at øge instituttets internationale indflydelse - særligt hvad angår publikationer. Vi ønsker at udvide og udvikle vores centrale forskningsområder, og lægger også vægt på, at vores forskning til hver en tid adresserer aktuelle juridiske udfordringer i samfund og erhvervsliv. I vores undervisning ønsker vi at bygge bro mellem teori og praksis, bl.a. ved at trække på eksterne lektorers praktiske erfaring. 
 
Du kan læse mere om Juridisk Institut på: http://law.au.dk/
 
 
Yderligere information
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder, dr.jur., ph.d. Tine Sommer, tlf. +45 8716 4964, e-mail: institutleder@law.au.dk. 
 
Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du skrive til bss.hr@au.dk. 
 

Arbejdssted
Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C.


Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:

Ansøgning
Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
Publikationer. Op til 10 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her.

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 5 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her.

Bedømmelsesprocessen
Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS.

Læs mere om Aarhus BSS professoratspolitik her.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

01.11.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.