Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Genopslag: Studenterinstruktorer til Erasmus Mundus masteruddannelsen 904689

Under Institut for Statskundskab opslås fem stillinger som studenterinstruktorer i efterårssemestret 2017 på Erasmus Mundus masteruddannelsen "Journalism, Media and Globalisation". Den internationale master er et samarbejde mellem Statskundskab, Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Institut for Medievidenskab, og vi søger studenterinstruktorer til følgende to fag (begge med international politik og globalisering i centrum):

•Reporting Global Change (Roger Buch, Danmarks Medie og Journalisthøjskole)
•Globalisation and World Order (Mette Skak og Tonny Brems Knudsen, Institut for Statskundskab)

De fem studenterinstruktorer skal medvirke ved begge fag, nærmere bestemt "Reporting Global Change" i september (50 timer pr. instruktor) og "Globalisation and World Order" i oktober, november og december (30 timer pr. instruktor). Det første forløb er intensivt, og opgaverne består i at lægge op til og lede diskussioner på små hold, samt at hjælpe studenterne med deres egne oplæg. På det andet forløb fortsætter studenterinstruktorerne med de samme hold, men opgaven er nu at understøtte studenternes træning i opgaveskrivning, hvilket sker gennem feedbacks på miniessays samt en prøveopgave. Det forudsættes, at ansøgerne er villige til at deltage i koordinerende møder vedrørende undervisningens tilrettelæggelse og planlægning.

Ansættelsesperioden vil være 1.9.2017 – 31.1.2018. Studerende, der ansættes ved semestrets start, vil blive ansat som honorarlønnede studenterinstruktorer. Der vil ikke kunne ske ansættelse af færdiguddannede kandidater. Såvel kvinder som mænd opfordres til at søge stillingerne.

Ved bedømmelsen af de indkomne ansøgninger lægges bl.a. vægt på karaktergennemsnittet for beståede eksaminer, studieforløb og resultater på uddannelsen set i relation til de fag, der skal undervises i, tidligere erfaringer som hjælpelærer samt eventuelle andre undervisningserfaringer eller erfaringer fra internationale studiemiljøer. Ansøgeren opfordres til kort at redegøre for sin motivation for at søge stillingen samt at gøre sig nogle overvejelser vedrørende instruktorfunktionen og forholdet til de studerende.

Der gøres opmærksom på, at der kan opstå behov for tilpasning af instruktorernes eget skema til skemaet for det fag, der undervises i. Dette kan betyde, at der ved tildelingen af kandidatseminarer evt. tages højde for instruktorat, f.eks. sådan at instruktorer ikke tildeles seminarer, der er placeret samtidig med eventuel undervisning. Studienævnet har endvidere besluttet, at instruktorer i begrænset omfang kan optages først på seminarer under hensyntagen til skemalægningen.

Eventuelle forespørgsler bedes rettet til:
Forskningschef Roger Buch, Danmarks Medie og Journalisthøjskole (rb@dmjx.dk)
Lektor Tonny Brems Knudsen, Institut for Statskundskab (tbrems@ps.au.dk)

Ansøgningen skal vedlægges eksamensbeviser og oplysninger om studieforløb, herunder deltagelse i seminarer og kurser samt oplysninger om eventuel undervisningserfaring. 

Svar på ansøgningerne forventes at foreligge ultimo juni.

Kvalifikationskrav

Ansættelsen vil være betinget af, at ansøgeren har gennemført, eller i begyndelsen af ansættelsesperioden gennemfører, fakultetets kursus om holdundervisning for instruktorer/studenterundervisere, ved Center for Undervisning og Læring.

Formalia

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

01.06.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.