Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Lektorat i forvaltningsret og persondataret 904199

Ved Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, er et lektorat i offentlig ret ledig til besættelse. Der er tale om en tidsubegrænset fuldtidsstilling med start den 1. august 2017 eller efter nærmere aftale.

Jobbeskrivelse

Det er en forudsætning for at varetage stillingen, at lektoren ved sin tilstedeværelse deltager aktivt i udviklingen af instituttets forsknings- og undervisningsmiljø, der dækker alle større juridiske fagområder.

Den der ansættes i stillingen, vil blive pålagt undervisningsopgaver inden for persondataret og digital forvaltning samt almindelig forvaltningsret på både bachelor- og kandidatuddannelsen i jura samt på statskundskab, og skal derfor kunne undervise på dansk.

Den der ansættes i stillingen, skal endvidere være indstillet på at arbejde aktivt for instituttets mål om øget ekstern finansiering.

Dine kvalifikationer

Ansættelse som lektor forudsætter forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt, men vil også kunne opnås på anden måde.

Det er et krav for at opnå varig ansættelse som lektor ved Aarhus BSS, at der inden for fem år gennemføres fakultetets kursus i vejledning samt fakultetets kursus i blended Learning – Go Online, ved Center for Undervisning og Læring.

Ved bedømmelsen af ansøgeren vil der blive lagt vægt på, at vedkommende har dokumenterede evner for at beskrive, analysere, systematisere og videreudvikle det offentligretlige fagområde.

Følgende vil indgå i bedømmelsesgrundlaget:

1. Ansøgerens dokumentation for original videnskabelig produktion på internationalt niveau inden for fagområdet.

2. Ansøgerens dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer.

3. Ansøgerens opfyldelse af de øvrige kvalifikationer, der stilles krav om i stillingsopslaget.

Hvem er vi?

Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB og AMBA-akkrediteringer.

Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 15-20 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække nationale og internationale forskere og ph.d.-studerende til instituttet.

På Juridisk Institut tilbyder vi undervisning og forskning af høj kvalitet inden for dansk, europæisk og international retsvidenskab. I vores forskning har vi fokus på at øge instituttets nationale og internationale indflydelse. Vi ønsker at udvide og udvikle vores centrale forskningsområder, og lægger vægt på, at vores forskning til hver en tid adresserer aktuelle juridiske udfordringer i samfund og erhvervsliv. I vores undervisning ønsker vi at bygge bro mellem teori og praksis, bl.a. ved at trække på eksterne lektorers praktiske erfaring.

Du kan læse mere om Juridisk Institut på: http://law.au.dk/.

Yderligere information

Yderligere information om stillingen og instituttet kan fås ved henvendelse til institutleder Tine Sommer, Tlf.: +45 8716 4964, E-mail: ts@law.au.dk eller koordinator for de offentligretlige fag professor, dr.jur. Søren H. Mørup, Tlf.: +45 8716 5712.

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Marie Hedegaard Fagerlund, Tlf.: +45 8715 3551, E-mail: mhf@au.dk

Arbejdssted

Arbejdsstedet er Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C.
Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:
Ansøgning
Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
Publikationer. Op til 10 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her.

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 5 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her.

Bedømmelsesprocessen
Efter ansættelsesfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

18.05.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.