Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Studenterinstruktorer til Institut for Statskundskab 901685

Ved Institut for Statskundskab opslås et antal stillinger som studenterinstruktorer i efterårs-semestret 2017 på Bacheloruddannelsen, Samfundsfag og Tilvalg samt Bacheloruddannel-sen i Offentlig Politik og økonomi - i fagene:

a)Politologisk introduktionskursus, Statskundskab, Samfundsfag og Offentlig politik og økonomi
b)Metode I, Statskundskab og Samfundsfag
c)Videnskabsteori, Statskundskab og Samfundsfag
d)Makroøkonomi, Statskundskab, Samfundsfag og Tilvalg
e)Politisk sociologi, Statskundskab, Samfundsfag og Tilvalg
f)Offentlig forvaltning, Statskundskab
g)Offentlig politik, Statskundskab

Ansættelsesperioden vil være 1.8.2017 - 31.1.2018. Det må påregnes, at der er obligatoriske møder og kurser. Studerende, der ansættes ved semestrets start, vil blive ansat som timeløn-nede studenterinstruktorer. Der vil ikke kunne ske ansættelse af færdiguddannede kandidater.

I indledningen af ansøgningen bedes ansøger tydeligt angive hvilken stilling, der søges. Hvis ansøger ønsker at søge flere af ovennævnte stillinger, skal der angives en tydelig priorite-ring. I ansøgninger til stillinger med varieret timetalsansættelse bedes det anført, hvorvidt ansættelse i givet fald kun har interesse med et af angivne timetal.

Det er kun nødvendigt at indsende én ansøgning. Såvel kvinder som mænd opfordres til at søge stillingerne.

Stillingerne opslås med følgende timetal:

a)Politologisk introduktionskursus: 268 timer til undervisning af 1 hold (incl. Faglig læringsdag). Der skal undervises 9 hold. Politologisk introduktionskursus, Offentlig Politik og økonomi: 268 timer til under-visning af 1 hold (incl. Faglig læringsdag) eller 352 timer til undervisning af 2 hold (incl. Faglig læringsdag).
b)Metode I: 296 timer til undervisning af 1 hold + metodevagt og 296 timer til under-visning af 2 hold. Der skal undervises 9 hold
c)Videnskabsteori: 196 timer til undervisning af 2 hold, 252 timer til undervisning af 3 hold. Der skal undervises 9 hold.
d)Makroøkonomi: 210 timer til undervisning af 1 hold + lektiecafe, 153 timer til undervisning af 1 hold eller 216 timer til undervisning af 2 hold. Der skal undervises 11 hold.
e)Politisk sociologi: 212 timer til undervisning af 2 hold eller 274 timer til undervis-ning af 3 hold. Der skal undervises 9 hold.
f)Offentlig forvaltning: 193,50 timer til undervisning af 2 hold. Der skal undervises 2 hold.
g)Offentlig politik: 173,50 timer til undervisning af 2 hold. Der skal undervises 6 hold.

Ved bedømmelsen af de indkomne ansøgninger lægges bl.a. vægt på karaktergennemsnittet for beståede eksaminer, studieforløb og resultater på uddannelsen set i relation til det fag, der skal undervises i, tidligere erfaringer som hjælpelærer på et grundkursus samt eventuelle andre undervisningserfaringer.

Specielt for studenterinstruktorer i Metode gælder det, at der til nogle af stillingerne er metodevagtforpligtelse i ca. halvdelen af arbejdstiden. I ansøgningen bedes anført, om man ønsker at søge stillingen med eller uden metodevagtforpligtelse.  

For ansøgere til Økonomi lægges endvidere vægt på de opnåede karakterer i nationaløko-nomiske fag. Det forventes, at der afholdes ca. 2 ugers studiecafe op til eksamen i Makro-økonomi og re-eksamen i Mikroøkonomi og ca. 1 uge op til re-eksamen i Makroøkonomi. Til stillingerne i økonomi opfordres såvel stud.scient.¬pol.'er som stud.oecon.'er samt HA-studerende til at søge.

Ansøgeren opfordres til at redegøre for sin motivation for, at søge stillingen samt at gøre sig nogle overvejelser vedrørende instruktorfunktionen og forholdet til de studerende.

Det forudsættes, at ansøgerne er villige til at deltage i forelæsninger, koordinerende møder vedrørende undervisningens tilrettelæggelse og planlægning samt deltagelse i opgaveretning efter den enkelte fagkyndige lærers skøn. Et bredt kendskab til statskundskabsstudiet vil være en fordel.

Der gøres opmærksom på, at der ikke kan tages hensyn til evt. instruktoransættelse ved til-deling af seminarer, ligesom der heller ikke kan tages hensyn til seminardeltagelse ved fast-læggelse af instruktorens undervisningstidspunkt. Det påhviler således den enkelte instruk-tor, i samarbejde med koordinator og studieadministration, at forsøge at planlægge arbejds-tiden hensigtsmæssigt i forhold til eget studieforløb. Der gøres endvidere opmærksom på, at instruktorer fra og med 1.9.2015 også skal tilmeldes 30 ECTS i deres eget studieprogram. Deltagelse i et augustseminar eller et sommerkursus på 10 ECTS kan indgå i disse 30 ECTS. Der bliver indkaldt til et møde for alle instruktorer med henblik på, at etablere projektsemi-narer for instruktorer.

Eventuelle forespørgsler bedes rettet til:

a)Lektor Asbjørn Skjæveland (Stat og Samf.) og Professor Rune Stubager (OPØ)
b)Lektor Lasse Lindekilde og adjunkt Troels Bøggild
c)Professor Kasper Lippert-Rasmussen
d)Professor Nina Smith
e)Lektor Thomas Olesen
f)Professor Jens Blom-Hansen
g)Lektor Karin Hilmer Pedersen og lektor Henrik Bech Seeberg

Ansøgningen vedlægges eksamensbeviser og oplysninger om studieforløb, herunder deltagelse i seminarer og kurser samt oplysninger om eventuel undervisningserfaring.

Svar på ansøgningerne forventes at foreligge senest ultimo juni 2017.

Kvalifikationskrav

Ansættelsen vil være betinget af, at ansøgeren har gennemført, eller i begyndelsen af ansættelsesperioden gennemfører, fakultetets kursus om holdundervisning for instruktorer/studenterundervisere, ved Center for Undervisning og Læring.

Formalia

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

25.04.2017
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.