Du er her: Aarhus BSS Om Aarhus BSS Ledige stillinger Ansættelsesprocedure VIP-stillinger

Ansættelsesprocedure VIP-stillinger

VIP-policy

14. juni 2016 (November 2014)

1. Generelle bemærkninger

1.1 Delegation

Dekanen er ansvarlig for ansættelser på Aarhus BSS, herunder for at den løbende drift af ansættelser sker i henhold til gældende love, regler og retningslinjer. Dekanen påser, at stillingsbedømmelse sker efter de fastsatte regler og gældende kvalitetsmål og afgør, hvorvidt institutlederens indstilling om ansættelse kan tiltrædes. Dekanen kan helt eller delvist delegere ovennævnte kompetence til en prodekan.

Dekanen har derudover delegeret sin ansættelseskompetence til institutlederen i henhold til nærværende retningslinjer i fakultetets VIP-policy.

Fakultetets VIP-policy vedrørende VIP-ansættelser er udarbejdet af fakultetsledelsen med henblik på at skabe fælles retningslinjer, der sikrer en effektiv ansættelsesproces, hvor fakultetets institutledelser inddrager instituttets videnskabelige medarbejdere ved besættelse af videnskabelige stillinger, og hvor stillingsbedømmelse sker efter de fastsatte regler og gældende kvalitetsmål.    

1.2. Område

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning, overordnede retningslinjer samt universitetets og fakultetets personalepolitikker, herunder: 

 • Stillingstrukturen (Cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015 samt Bekendtgørelse af 1. juli 2015 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter).
 • Ansættelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser).
 • Lov om tidsbegrænset ansættelse (LBK nr. 907 af 11. september 2008).
 • Opslagscirkulæret (Cirkulære om opslag af stillinger og lønnede hverv i staten af 26. juni 2013).
 • Retningslinjer i forbindelse med ansættelse af videnskabeligt personale ved Aarhus Universitet (AU’s retningslinjer af 29. maj 2013).
 • Professoratspolitikken for Aarhus BSS. 

Fakultetets VIP-policy omfatter alle VIP-ansættelser i henhold til stillingsstrukturen, herunder: 

Stillingsniveau

Stillingstype

Stillinger under adjunktniveau   Videnskabelig assistent
Stillinger på adjunktniveau   Postdoc
Adjunkt/lektor
Tenure track 
Stillinger på lektorniveau Lektor/seniorforsker 
Lønnede gæsteforskere
Stillinger på professorniveau Professor/midlertidig professor 
Professor med særlige opgaver (mso) 
Lønnede gæsteforskere


Fakultetets VIP-policy omfatter de ovennævnte VIP-ansættelser, uanset om ansættelserne er finansieret af ordinære eller eksterne midler.

Fakultetets VIP-policy omfatter ikke ansættelse af ph.d.-stipendiater, DVIP-medarbejdere (studenterinstruktorer, undervisningsassistenter og eksterne lektorer) eller TAP-medarbejdere.

2. Generelt om opslag, bedømmelsesudvalg og ansættelser samt medinddragelse i processen

2.1. Opslag

Alle stillinger skal som udgangspunkt opslås.

Professor- og lektorstillinger skal som udgangspunkt opslås internationalt. Institutledelsen beslutter, hvorledes dette krav mest hensigtsmæssigt opfyldes således, at der som minimum offentliggøres en engelsksproget version af opslaget på AU´s hjemmeside.

2.1.1. Undtagelser til kravet om opslag

Der gælder ikke et krav om opslag af følgende stillinger:

Tidsbegrænset ansættelse/forlængelse under ét (to) år
I henhold til ansættelsesbekendtgørelsens § 9 kan ansættelser i alle stillingskategorier (undtagen professorer med særlige opgaver) ske uden opslag ved ansættelsesperioder på op til ét år – udenlandske professorer og lektorer dog op til to år. 

Ved ansættelser efter § 9 skal institutlederen vedlægge en faglig bedømmelse fra et bedømmelsesudvalg eller en bedømmelse fra en eller flere sagkyndige personer på et niveau, der mindst svarer til niveauet for den pågældende stilling, dog mindst lektorniveau. Institutlederen kan ikke deltage i den faglige bedømmelse.

Ansættelse for eksterne midler 
Ansættelse uden opslag kan ske for en længere periode end ét år, hvis en ekstern bevillingsgiver har udpeget en navngivet person. I de sager udfyldes indstillingsskema til fondsansættelse af instituttet, der videresender det til Aarhus BSS HR (BSS-HR i det følgende). Der skal ligeledes vedlægges en kopi af bevillingsskrivelsen, hvori den konkrete person skal være nævnt ved navn.

Ved ansættelse efter § 8 skal institutlederens indstilling vedlægges en faglig bedømmelse fra en eller flere sagkyndige personer på et niveau, der mindst svarer til niveauet for den pågældende stilling, dog som minimum lektorniveau. Institutleder kan ikke deltage i bedømmelsen.

Ansættelse via søgekomité/kaldelse
Ansættelse i professorat eller lektorat efter søgekomité/kaldelse, jf. § 7 i ansættelsesbekendtgørelsen, sker kun i helt særlige tilfælde og efter en særlig procedure godkendt af dekanen.

2.2. Bedømmelsesudvalg 

Af ansættelsesbekendtgørelsens § 4 fremgår, at universitetet fastsætter regler for faglig bedømmelse af ansøgere ved besættelse af videnskabelige stillinger. Den faglige bedømmelse skal tage stilling til, om ansøgerne besidder de faglige kvalifikationer inden for forskning, undervisning, formidling mv., som er forudsat i stillingsstrukturen, og herudover opfylder de øvrige kvalifikationskrav, der er angivet i opslaget. Der afgives en ikkeprioriteret, begrundet og skriftlig bedømmelse af ansøgernes faglige kvalifikationer. Hvis der er meningsforskelle mellem de faglige bedømmere, skal dette fremgå af bedømmelsen. 

I medfør af ansættelsesbekendtgørelsen og universitetets overordnede retningslinjer for faglig bedømmelse i forbindelse med ansættelse af videnskabelige medarbejdere (med/uden opslag) samt forlængelser har fakultetsledelsen på Aarhus BSS vedtaget nedenstående retningslinjer for sammensætningen af bedømmelsesudvalg.

2.2.1. Habilitetskrav gældende for bedømmelsesudvalget

For at sikre, at bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger ikke påvirkes af uvedkommende hensyn, må et medlem af et bedømmelsesudvalg ikke vurderes inhabil eller i risiko for at kunne have en interessekonflikt i forhold til de enkelte bedømmelser. Aarhus Universitet tager udgangspunkt i forvaltningslovens generelle regler om habilitet, der blandt andet vedrører familieforhold, venskaber samt særlige personlige og økonomiske interesser. Dette kan eksempelvis være sampublicering, vejlederrelationer eller andre former for samarbejde, der i forhold til den opslåede stilling, må anses for at være uforenelig med rollen som medlem af bedømmelsesudvalget.

Endvidere gælder, at dekaner, prodekaner og institutledere, der som en del af ledelsesstrengen træffer beslutning om ansættelse m.v., ikke kan optræde som medlem af bedømmelsesudvalget.

2.2.2. Sammensætning af bedømmelsesudvalg

Videnskabelig assistent
Bedømmelse skal foretages af et bedømmelsesudvalg bestående af to personer på mindst lektorniveau. Der er ikke krav om deltagelse af AU-eksterne bedømmere/sagkyndige.

Postdoc/forsker 
Bedømmelse skal foretages af et bedømmelsesudvalg bestående af tre til fem personer på mindst lektorniveau. Som udgangspunkt bør mindst ét af medlemmerne være AU-eksterne. 

Adjunkt
Bedømmelse skal foretages af et bedømmelsesudvalg bestående af tre til fem personer på mindst lektorniveau. Som udgangspunkt bør mindst ét af medlemmerne være AU-eksterne.

Lektor/Seniorforsker
Bedømmelse skal foretages af et bedømmelsesudvalg bestående af tre til fem personer. Medlemmer af bedømmelsesudvalget skal mindst være på lektorniveau. Et flertal af medlemmerne skal være AU-eksterne, og der skal helst deltage et eller flere internationale medlemmer. Formanden for bedømmelsesudvalget kan være AU-intern.

Professor/Professor MSO
Bedømmelse skal foretages af et bedømmelsesudvalg bestående af tre til fem personer på professorniveau. Antallet kan variere afhængigt af opslagets bredde og antallet af ansøgere. Alle medlemmer inklusiv formanden skal være AU-eksterne, og der skal helst deltage et eller flere internationale medlemmer.

2.2.3. Honorering af bedømmelsesudvalget

En ekstern formand for et fagligt bedømmelsesudvalg kan honoreres med et honorar på op til kr. 7.500 (ud over det alm. vederlag). Det er op til den enkelte institutleder med udgangspunkt i den vejledende takst at træffe beslutning om størrelsen af et eventuelt honorar i de konkrete sager under hensyn til de gældende regler på området.

2.2.4. Generelt

I forbindelse med nedsættelse af bedømmelsesudvalg, skal der tages hensyn til en afbalanceret sammensætning af fordelingen af mænd og kvinder.

2.2.5. Særligt ved bedømmelse af ansættelse uden opslag

Det følger af ansættelsesbekendtgørelsen, at hvis fonde eller råd eller ikkestatslige bevillingsgivere har stillet mindst halvdelen af midlerne til rådighed for ansættelse af en person, som bevillingsgiverne har udpeget, kan rektor ansætte denne uden opslag, men efter en positiv faglig bedømmelse, jf. § 8.

Ved ansættelse efter § 8 skal institutlederens indstilling vedlægges en faglig bedømmelse fra en eller flere sagkyndige personer på et niveau, der mindst svarer til niveauet for den pågældende stilling, dog som minimum lektorniveau. Institutleder deltager ikke i bedømmelsen.

Det følger ligeledes af ansættelsesbekendtgørelsen, at ansættelser i alle stillingskategorier (undtagen professorer med særlige opgaver) kan ske uden opslag ved ansættelsesperioder på op til ét år – udenlandske professorer og lektorer dog op til to år, jf. § 9.

Ved ansættelser efter § 9 skal institutlederen vedlægge en faglig bedømmelse fra et bedømmelsesudvalg eller en bedømmelse fra en eller flere sagkyndige personer på et niveau, der mindst svarer til niveauet for den pågældende stilling, dog mindst lektorniveau. Institutlederen kan ikke deltage i den faglige bedømmelse. 

2.3 Medinddragelse

For at sikre en effektiv og god ansættelsesproces skal instituttets videnskabelige medarbejdere inddrages i ansættelsesprocessen vedrørende videnskabelige karrierestillinger samt faste videnskabelige stillinger (se nedestående oversigt).

Fakultetets rammer for medinddragelse følger af nærværende fakultetsvejledning. Det er op til det enkelte institut at udfylde rammerne, hvor der vurderes at være behov for det.  

  Stillingstype

 

Medinddragelse

Tidsbegrænsede VIP-stillinger (ikke karrierestillinger) 
 • Videnskabelig assistent
 • Postdoc
 • Gæsteforskere/-undervisere
 • Ansættelser undtaget kravet om opslag i henhold til ansættelsesbekendtgørelsens § 8 og § 9.
 
 • Der er ikke krav om medinddragelse i ansættelsesprocessen. 
Videnskabelige karrierestillinger   
 • Adjunkt
 • Forsker
 • Tenure track-stillinger
 • Lektorater
 • Seniorforskere
 • Professorater (mso)
 • Professorater.
 
Der er krav om medinddragelse i hele ansættelsesprocessen.

 

2.3.1. Habilitet og tavshedspligt ved medinddragelse

Reglerne om inhabilitet i forbindelse med sammensætning af bedømmelsesudvalg finder også anvendelse i forbindelse med medinddragelse i ansættelsesprocessen. Der kan i konkrete tilfælde tillige være tale om at udvide habilitetskravet. Det betyder, at man ikke kan inddrages i en konkret ansættelsesproces, hvis man har særlige personlige eller økonomiske interesser i sagen, herunder også familieforhold, (u)venskaber eller faglige relationer, der i forhold til den konkrete sag må anses for at være uforenelige med den aktuelle inddragelse.

Derudover er tavshedspligt ligeledes særdeles relevant i medinddragelsesprocessen, da medarbejdere vil få indsigt i fortrolige oplysninger og konkrete ansættelsessager.

2.3.2. Medinddragelse ved opslag

Forud for opslag af videnskabelige stillinger (faste stillinger samt karrierestillinger) rådfører institutledelsen sig om opslaget med instituttets lektorer, seniorforskere og professorer – eller en repræsentativ undergruppe heraf.

Reel medinddragelse forudsætter mulighed for reel deltagelse. Det kan ske i form af møder, hvor den samlede plan for instituttets opslag i henhold til instituttets ansættelsesstrategi drøftes, og hvor alle, eller en repræsentativ undergruppe, er eller har muliglighed for at være til stede. Det kan ud fra en konkret vurdering også være tilstrækkeligt at rådføre sig med den pågældende gruppe pr. mail.

2.3.3. Medinddragelse ved nedsættelse af bedømmelsesudvalg

Inden nedsættelse af bedømmelsesudvalget rådfører institutledelsen sig med en faglig gruppe af peers blandt instituttets fastansatte medarbejdere. Ved faglig gruppe af peers forstås en gruppe af medarbejdere på lektor- og eller professorniveau. Ved ansættelse på professorniveau, herunder også i de særlige tilfælde, hvor der ansættes i tidsbegrænsede professorater og mso-professorater, udgør gruppen udelukkende medarbejdere på professorniveau.

Det er op til institutledelsen at udvælge de relevante medarbejdere, der kan supplere institutledelsen med den fornødne faglige viden med henblik på at sikre kvalitet i den faglige bedømmelse, herunder sikre en relevant sammensætning af bedømmelsesudvalget, hvor kompetencer og kvalifikationer hos bedømmerne matcher det aktuelle opslag.

Institutledelsen vurderer konkret medinddragelsens karakter, herunder hvor mange peers der inddrages.

Eventuelle interne ansøgere kan ikke indgå i den faglige gruppe af peers, ligesom medlemmer af institutledelsen heller ikke indgår.

2.3.4. Medinddragelse ved udvælgelse af kandidater

Inden institutlederen beder dekanen/prodekanen om at tiltræde en indstilling om ansættelse, rådfører institutledelsen sig med en faglig relevant gruppe af peers blandt instituttets fastansatte medarbejdere.

Ved faglig relevant gruppe af peers forstås en mindre gruppe af medarbejdere på omtrent 1-3 personer, der opfylder habilitetskravene. Institutledelsen samt gruppen af medarbejdere er underlagt tavshedspligt vedrørende ansøgerne.

Det er op til institutlederen at udvælge de relevante medarbejdere, der kan supplere institutledelsen med den fornødne faglige viden med henblik på at sikre kvalitet i udvælgelsen af medarbejdere, der kan bidrage til at opfylde instituttets strategi, herunder udvikling af det pågældende fagområde. 

Institutledelsen vurderer konkret medinddragelsens karakter, herunder hvor mange peers der inddrages. 

Eventuelle interne ansøgere kan ikke indgå i den faglige gruppe af peers. Medlemmer af det pågældende bedømmelsesudvalg kan ikke indgå i gruppen af peers.    

3. Den konkrete ansættelsesprocedure

3.1. Delegation

Dekanen er ansvarlig for ansættelser på Aarhus BSS, herunder for at den løbende drift af ansættelser sker i henhold til gældende love, regler og retningslinjer. Dekanen påser, at stillingsbedømmelse sker efter de fastsatte regler og gældende kvalitetsmål og afgør, hvorvidt indstilling om ansættelse kan tiltrædes. Dekanen kan helt eller delvist delegere ovennævnte kompetence til en prodekan. 

Dekanen har derudover delegeret sin ansættelseskompetence til institutlederen i henhold til nærværende fakultetsvejledning.  

BSS-HR foretager løbende kvalitets- og legalitetskontrol under ansættelsesprocessen.

3.2. Opslag

Institutledelsen beslutter i henhold til instituttets ansættelsesstrategi/stillingsplaner, hvilken stilling der ønskes opslået. Beslutningen træffes inden for rammen af instituttets godkendte budget og på baggrund af de aftalte budgetmøder med BSS-Økonomi og BSS-HR.

3.2.1. Tidsbegrænsede VIP-stillinger (ikke karrierestillinger)

Institutledelsen kan umiddelbart iværksætte opslag af tidsbegrænsede videnskabelige stillinger (ikke karrierestillinger). Dette omfatter fx videnskabelig assistent, postdoc samt gæsteforskere/-undervisere. Der er ikke krav om specifik medinddragelse forud for opslag af den type stillinger. 

Der henvises til afsnit 3.2.2. nedenfor for opslag af videnskabelige karrierestillinger. 

Tjekliste 

 • Institutledelsen udarbejder den faglige del af opslagsteksten. Det skal af opslaget fremgå, at der er tale om en tidsbegrænset ansættelse.
 • Opslagsteksten sendes til BSS-HR, som bistår med rådgivning om formalia i opslagsteksten, medievalg, tidsplan for den samlede ansættelsesproces mv.
 • BSS-HR korrekturlæser og indarbejder opslagsteksten i PeopleXS.
 • BSS-HR sender via PeopleXS opslagsteksten til endelig godkendelse hos institutlederen.
 • Institutlederen oplyser BSS-HR om, hvem der skal have adgang til lederportalen.
 • Efter institutlederens godkendelse offentliggør BSS-HR stillingsopslaget i de valgte medier, herunder altid på universitetets hjemmeside og jobnet.dk.
 • BSS-HR giver institutlederen samt evt. øvrige relevante personer adgang til lederportalen.
 • Institutledelsen påbegynder overvejelser omkring bedømmelsesudvalgets sammensætning. 

3.2.2. Videnskabelige karrierestillinger 

Forud for iværksættelse af opslag af videnskabelige karrierestillinger (adjunkt, forsker, tenure track, seniorforsker, lektor, professor mso, professor) rådfører institutledelsen sig med instituttets faste lektorer, seniorforskere og professorer eller en repræsentativ undergruppe heraf. 

Medinddragelse i forbindelse med opslag af videnskabelige stillinger kan fx ske på planlagte medarbejdermøder, der som minimum afholdes to gange om året, og hvor en samlet plan for opslag i henhold til instituttets ansættelsesstrategi/stillingsplaner forelægges og drøftes. Opslag kan undtagelsesvis forelægges enkeltvist, hvis institutledelsen skønner, at der er behov for dette. Der skal fortsat være reel mulighed for medinddragelse, og en orienterende mail er ikke tilstrækkelig. Det er op til instituttet at fastlægge den nærmere proces for lokal medinddragelse. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3.2. om medinddragelse ved opslag.

En stilling som adjunkt kan besættes tidsbegrænset eller varigt i henhold til retningslinjerne for tenure track (se bilag 2 om tenure track samt Stillingsstrukturen). 

En stilling som lektor/seniorforsker og professor besættes normalt varigt. I helt særlige tilfælde kan ansættelse være tidbegrænset, fx ved ansættelse af gæstelektorer/-professorer eller i forbindelse med særlige projekter (jf. Stillingsstrukturen). Dette afklares konkret forud for opslag af stillingen. 

Tjekliste 

 • Institutledelsen udarbejder et forslag til den faglige del af opslagsteksten.
 • Institutledelsen rådfører sig om opslaget med instituttets lektorer, seniorforskere og professorer – eller en repræsentativ undergruppe heraf (se ovenfor i afsnit 2.3. om medinddragelse).
 • Opslagsteksten sendes herefter til BSS-HR
 • BSS-HR bistår med rådgivning om formalia i opslagsteksten, medievalg, tidsplan for den samlede ansættelsesproces, mv. Professorater skal som udgangspunkt opslås internationalt.
 • Det skal fremgå af opslaget, hvis der i helt særlige tilfælde opslås en tidsbegrænset stilling i forbindelse med den varige stilling, der opslås.
 • BSS-HR korrekturlæser og indarbejder opslagsteksten i PeopleXS.                          
 • BSS-HR sender via PeopleXS opslagsteksten til godkendelse ved dekan/prodekan og institutlederen. Der afventes godkendelse fra dekan/prodekan og institutleder, inden opslaget offentliggøres.
 • Institutlederen oplyser BSS-HR om, hvem der skal have adgang til lederportalen.
 • Efter endelig godkendelse offentliggør BSS-HR stillingsopslaget i de valgte medier, herunder altid på universitetets hjemmeside og jobnet.dk.
 • BSS-HR giver institutlederen samt evt. øvrige relevante personer adgang til lederportalen.
 • Institutledelsen påbegynder overvejelser omkring bedømmelsesudvalgets sammensætning. 

3.3. Modtagelse af ansøgninger og bilag til ansøgninger

Ansøgninger med tilhørende bilagsmateriale sendes elektronisk via et link i stillingsopslaget til BSS-HR (PeopleXS). Eventuelt materiale, der vanskeligt kan uploades, sendes til BSS-HR i hard-copy.  

BSS-HR sender bekræftelse via PeopleXS til ansøgeren ved modtagelsen af ansøgning samt eventuelt materiale fremsendt som hard-copy.

3.4. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg

Efter ansøgningsfristens udløb anmoder BSS-HR, via PeopleXS, institutlederen om at sende forslag til nedsættelse af bedømmelsesudvalget, herunder udpegning af formanden. 

Institutledelsen nedsætter bedømmelsesudvalg efter fakultetets retningslinjer for nedsættelse af bedømmelsesudvalg (fremgår af nærværende VIP-policy).

Tjekliste 

 • Inden nedsættelse af bedømmelsesudvalget rådfører institutledelsen sig med en faglig gruppe af peers blandt instituttets fastansatte medarbejdere (der henvises til afsnit 2.3.3). Dette er ikke et krav ved opslag og besættelse af videnskabelig assistent-stillinger, postdoc-stillinger.
 • Institutlederen sender herefter, via PeopleXS, navne på medlemmer af bedømmelsesudvalget samt cv/link til cv på medlemmerne til BSS-HR.
 • BSS-HR sender forslaget til bedømmelsesudvalgets sammensætning til godkendelse hos dekanen/prodekanen med en svarfrist på otte dage.
 • BSS-HR sender herefter, via PeopleXS, forslaget til bedømmelsesudvalgets sammensætning i høring i Akademisk Råd med en høringsfrist på otte dage. Medlemmernes cv, stillingsopslaget samt alt ansøgningsmateriale vedlægges. Modtager BSS-HR ikke bemærkninger fra Akademisk Råd inden otte dage, fortsætter processen.
 • BSS-HR orienterer herefter, via PeopleXS, ansøgerne om bedømmelsesudvalgets sammensætning samt fristen for bedømmelsesarbejdets færdiggørelse. Desuden orienteres ansøgerne om fakultetets gældende regler vedrørende bedømmelse.
 • BSS-HR sender, via PeopleXS, en mail til bedømmelsesudvalgets medlemmer med link til stillingsopslaget og ansøgningerne med tilhørende materiale.
 • BSS-HR sender eventuelt hard-copy materiale til bedømmelsesudvalgets medlemmer.
 • Medlemmerne får samtidig, via PeopleXS, en mail med fakultetets retningslinjer for bedømmelsesudvalg samt et link til relevante vejled­ninger og politikker samt gældende regler vedrørende bedømmelse og ansættelse.

Der er foruddefineret tidsfrister på bedømmelsesarbejdet. Disse kan dog variere i de konkrete sager, bl.a. afhængigt af ansøgerantallet til den pågældende stilling.  

Modtager BSS-HR indsigelse mod bedømmelsesudvalgets sammensætning fra ansøgere, forelægger BSS-HR indsigelsen for institutlederen og dekanen. (Der kan gøres indsigelse, jf. forvaltningsloven, idet ansættelsesprocessen er en forvaltningsakt). BSS-HR yder bistand i behandling af sagen. 

Modtager institutlederen indsigelser, sendes indsigelsen straks til BSS-HR til videre foranstaltning, herunder inddragelse af dekanen.

3.5. Bedømmelse

Bedømmelsesudvalget udarbejder en faglig bedømmelse af hver enkelt ansøger. Hver enkelt bedømmelse indtastes af formanden i en web-formular i PeopleXS. 

Tjekliste 

 • Formanden for bedømmelsesudvalget underretter BSS-HR, når bedømmelsesudvalget har afsluttet sit arbejde, og bedømmelserne er indtastet for hver enkelt ansøger.
 • BSS-HR sender alle bedømmelserne til validering hos de øvrige medlemmer af bedømmelsesudvalget.
 • BSS-HR udfører legalitetskontrol og gennemlæser bedømmelserne med henblik på at sikre, at formalia, herunder aftalte retningslinjer og gældende regler er overholdt.
 • Efter bedømmelsesudvalgets validering af bedømmelserne sender BSS-HR dem til institutlederen og dekanen/prodekanen med en frist for godkendelse på otte dage samt orientering om, at de individuelle bedømmelser bliver sendt til den enkelte ansøger efter godkendelse.
 • BSS-HR sender bedømmelsen af den enkelte til den pågældende ansøger.
 • BSS-HR beder institutlederen om at sende en underskrevet indstilling om ansættelse (indstillingsskema).
 • BSS-HR sørger for afregning af honorar til bedømmelsesudvalget efter gældende regler og retningslinjer. 

Modtager BSS-HR indsigelser fra ansøgere vedr. bedømmelsen, anmoder BSS-HR bedømmelsesudvalget om en udtalelse. Institutlederen og dekanen underrettes, og sagens videre forløb aftales. 

Modtager institutlederen indsigelser, herunder til bedømmelsesudvalgets vurdering af klagerens kvalifikationer, sendes indsigelsen straks til BSS-HR til videre foranstaltning, herunder inddragelse af dekanen.

3.6. Udvælgelse og ansættelsessamtaler

Institutledelsen træffer beslutning om udvælgelse af kandidater til ansættelsessamtaler og iværksætter disse, når bedømmelserne er modtaget. Der kan ligeledes afholdes prøveforelæsning inden indstilling om ansættelse. Dekanen/prodekanen kan også deltage i ansættelsessamtaler vedrørende besættelse af professorater.

3.7. Indstilling om ansættelse

3.7.1. Tidsbegrænsede VIP-stillinger (ikke karrierestillinger)

Ved ansættelse af videnskabelige assistenter træffer institutlederen den endelige beslutning om ansættelse. Dette gælder, uanset om der er tale om ansættelse efter opslag eller ansættelse undtaget kravet om opslag i henhold til ansættelsesbekendtgørelsens § 8 og § 9. Der indsendes et underskrevet indstillingsskema til BSS-HR, der sørger for at ekspedere sagen.  

Ved ansættelse i postdoc-stillinger, godkendes institutleders indstilling af dekanen/prodekanen, uanset om der er tale om ansættelse efter opslag eller ansættelse undtaget kravet om opslag i henhold til ansættelsesbekendtgørelsens § 8 og § 9.

3.7.2. Videnskabelige karrierestillinger samt lektorater og professorater

Alle indstillinger om ansættelse i videnskabelige karrierestillinger samt i lektorater, seniorforsker-stillinger og professorater skal tiltrædes af dekanen. Dette gælder, uanset om der er tale om ansættelse efter opslag eller ansættelse undtaget kravet om opslag i henhold til ansættelsesbekendtgørelsens § 8 og § 9. BSS-HR sørger for at indhente dekanens tiltrædelse af ansættelsen. 

Tjekliste 

 • Inden der sendes en indstilling om ansættelse til BSS-HR, rådfører institutledelsen sig med en faglig relevant gruppe af peers blandt instituttets fastansatte medarbejdere. Der henvises til afsnit 2.3.4. om medinddragelse.
 • Institutlederen returnerer herefter indstillingsskema med relevante oplysninger til BSS-HR.
 • Sammen med indstillingen sender institutlederen også som minimum en kort orientering om instituttets medinddragelsesproces i forbindelsen med udvælgelsen, herunder gruppens sammensætning, evt. bemærkninger og forbehold.
 • BSS-HR sørger for at videresende indstillingen samt medinddragelsesnotatet til dekanens/prodekanens tiltrædelse. 

Ansøgere har krav på at få oplyst navnene på de personer (institutleder og dekanen/prodekanen), der har deltaget i beslutningen om ansættelsen.  

Ansøgere har tillige krav på at få oplyst navnene på de personer, der har haft en rådgivende funktion i ansættelsesprocessen. Det vil sige, at ansøgere (efter forespørgsel) har krav på at få udleveret medinddragelsesnotatet.

3.8. Tilbud om ansættelse

Når institutlederen har truffet endelig beslutning om ansættelse af en kandidat, og ansættelsen er tiltrådt af dekan/prodekan, orienterer institutlederen den udvalgte kandidat om, at denne tilbydes ansættelse, samt at ansættelsesbrevet vil blive udfærdiget snarest.

Tjekliste 

 • Institutlederen drøfter lønniveauet med BSS-HR forud for lønforhandlingen.
 • BSS-HR bistår ved lønforhandlinger i forbindelse med ansættelsen og kontakter herefter den relevante tillidsrepræsentant/cheflønsforhandler (eller den faglige organisation).
 • Når den udvalgte kandidat har accepteret ansættelsen, orienterer institutlederen evt. interne ansøgere samt ansøgere, der har været til samtale om afslag.
 • BSS-HR sender ansættelsesbrevet til pågældende kandidat.
 • BSS-HR sender via PeopleXS afslagsbreve til øvrige ansøgere efter aftale med institutlederen. 

4. Ansættelsesperioder, genansættelse og forlængelse 

4.1. Ansættelsesperioder for tidsbegrænsede stillinger

Videnskabelig assistent
Stillingen som videnskabelig assistent kan besættes for en periode på indtil tre år. Genansættelse kan finde sted, men ansættelse som videnskabelig assistent kan maksimalt vare tre år i alt. 

Postdoc
Stillingen som postdoc er en tidsbegrænset stilling. En postdoc-stilling på Aarhus BSS opslås normalt for en treårig periode. Ansættelsen som postdoc kan maksimalt vare fire år i alt. Stillingen som postdoc kvalificerer ikke i sig selv til en lektorstilling. Ved ansættelse i en postdoc-stilling ved Aarhus BSS bør der som udgangspunkt altid tilbydes pædagogisk opkvalificering, ligesom stillingen indeholder undervisning i begrænset omfang. 

Adjunkt
Stillingen som adjunkt er en tidsbegrænset stilling, der som udgangspunkt opslås for en treårig periode. Ansættelse som adjunkt på Aarhus BSS kan som udgangspunkt maksimalt vare fire år. 

Der er dog også mulighed for at ansætte adjunkter i varige stillinger (tenure track stillinger), hvor den ansatte efter positiv faglig bedømmelse overgår til en lektorstilling inden udgangen af det femte år af ansættelsen. Se den separate vejledning om tenure track i bilag 2. 

Bemærk, at ansættelse som postdoc og adjunkt på Aarhus BSS som udgangspunkt til sammen maksimalt kan vare seks år i alt. Bemærk, at der gælder særlige regler for forlængelse, jf. Ansættelsesbekendtgørelsen samt Lov om tidsbegrænset ansættelse. 

Professor MSO
Stillingen som professor med særlige opgaver (mso) kan på Aarhus BSS kun besættes tidsbegrænset for en periode af fem år. Ansættelsen som professor (mso) på Aarhus BSS vil kun undtagelsesvist og i helt særlige tilfælde blive forlænget. Forlængelse kan i så fald maksimalt ske i op til tre år. Derfor skal medarbejderen tilskyndes til at ansøge om og opnå ansættelse i de professorater, der opslås inden for det relevante område i den kommende femårige periode. 

Professor (tidsbegrænset)
I helt særlige tilfælde kan der ske ansættelse i et tidsbegrænset professorat i en periode på maksimalt fem år. Den tidsbegrænsede ansættelse vil kun blive forlænget i helt særlige tilfælde. Derfor skal medarbejderen tilskyndes til at ansøge om og opnå ansættelse i de professorater, der opslås inden for det relevante område i den kommende femårige periode.

4.2. Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser

Forlængelser kan finde sted i det omfang, det er i overensstemmelse med lov om tidsbegrænset ansættelse. Heraf følger, at fornyelse af flere på hinanden følgende ansættelsesforhold i samme stillingsforhold højst kan ske to gange. Er der tale om ansættelse i et andet stillingsforhold (f.eks. en postdoc, der skal ansættes som adjunkt eller en adjunkt, der skal ansættes som lektor), er der tale om et nyt ansættelsesforhold og ikke et fornyet ansættelsesforhold i samme stilling. 

Efter ansættelsesbekendtgørelsens § 9 kan der ske fornyelse af ansættelsesforholdet (forlængelse) i op til et år uden opslag, men med en fornyet faglig bedømmelse. Overstiger den samlede ansættelsesperiode inklusive fornyelsen to år – for udenlandske professorer og lektorer dog tre år – skal stillingen opslås, og der skal nedsættes et bedømmelsesudvalg efter de almindelige regler.

5. Øvrigt

5.1. Ændringer i eksisterende ansættelsesforhold, mv.

Ansøgninger om ændringer i ansættelsesforhold (opsigelse, orlov, ændret arbejdstimetal, mv.) fremsendes til BSS-HR vedlagt institutlederens indstilling. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for bevilling af orlov og indgåelse af senioraftaler, herunder dekanens godkendelse i konkrete tilfælde. 

Instituttets indstilling om uansøgte ændringer (herunder om uansøgt afsked samt væsentlige stillingsændringer) sendes ligeledes til BSS-HR med henblik på videre sagsbehandling, herunder evt. forelæggelse for dekanen. 

Beslutninger om ændrede arbejdsforhold, der ikke ændrer den ansattes ansættelse som sådan (for eksempel beslutninger om udlandsophold og om undervisningsfrihed for en periode), træffes, i overensstemmelse med Universitetsloven og rektors delegationsbestemmelser, af institutle­deren.

5.2. Andet

BSS-HR foretager de fornødne inddateringer i AUHRA, HR-Løn, samt journalisering af relevante akter på personsagen. 

Udgifter i forbindelse med ansættelsen (annonceudgifter, honorarer og tjenesterejseudgifter) afholdes af instituttet.