Praktisk seminar

Den praktiske seminarrække tager sigte på at opøve de færdigheder, som senere i studieforløbet skal dokumenteres i afgangsprojektet. Det teoretiske og metodiske grundlag for seminarrækken er alle de forudgående moduler på studiet, men teorier og modeller fra beslægtede fagområder kan inddrages som supplement, hvis den konkrete problemstilling taler for det.

Den enkelte studerende skal selv finde frem til og modne den problemstilling, som han/hun ønsker at behandle. Problemstillingen skal være af praktisk karakter og gerne fra den studerendes egen virksomhed. Den praktiske seminarrække har til formål at opøve den studerendes færdigheder mht. at:

 • kunne udvælge og bearbejde en konkret organisatorisk problemstilling samt opstille et egentligt design for arbejdet med rapporten
 • kunne demonstrere metodekendskab og evne til kritisk stillingtagen til den konkrete problemstilling og de særlige betingelser der udspringer af den konkrete empiriske baggrund
 • kunne udarbejde en skriftlig rapport, der giver læseren et klart overblik over overvejelser, valg, analyser, vurderinger og resultater
 • præsentere rapporten på et seminarmøde og være i stand til at forsvare, uddybe og supplere rapportens indhold
 • kunne vurdere og give konstruktiv kritik på andres arbejder i såvel skriftlig som mundtlig form

Indhold

Hovedelementerne i faget er

 • Valg af problemstilling og bearbejdning af denne til en problemformulering
 • Opstilling af relevant teoretisk analyseramme, herunder begrundet valg af teorigrundlag
 • Udvikling af undersøgelsesdesign
 • Gennemførelse og dokumentation af analyser og analyseresultater
 • Formidling i skriftlig og mundtlig form. Den skriftlige formidling skal dokumentere et sammenhængende overblik og en empirisk og teoretisk underbygget argumentation. Den mundtlige formidling skal kunne inddrage nye aspekter/perspektiver
 • Faglig vurdering og konstruktiv kritik af andres arbejder i skriftlig og mundtlig form

Pædagogisk valg

Seminarrækken har form af en møderække med deltagelse af ca. 10 studerende og en seminarleder. Hver deltager i seminarrækken har i løbet af seminarrækken 3 roller: rapportudarbejdning og præsentation (1 møde), opponent og mødeleder (1 møde) og almindelig mødedeltager (de øvrige møder).

Et seminarmøde består af præsentation og forsvar af en seminarrapport, opposition mod rapporten og efterfølgende diskussion af rapporten og det emne, den behandler.

Den studerende tildeles en vejleder, som han/hun kan trække på gennem hele forløbet. Vejlederen fungerer også som seminarleder ved det møde, hvor rapporten fremlægges.