Afhandling

Det teoretiske, metodiske og praktiske grundlag for afgangsprojektet er alle de forudgående moduler, men supplerende områder kan inddrages i de tilfælde, hvor den studerende vælger et tema, hvor det er hensigtsmæssigt at anvende teorier eller modeller fra beslægtede fagområder. Det er den enkelte deltager, der selv formulerer og modner sit emne, gerne i relation til den virksomhed, vedkommende er ansat i. Formålet med afgangsprojektet og den efterfølgende eksamination er, at den studerende skal kunne:

  • Demonstrere evnen til at udvælge og bearbejde en konkret organisatorisk problemstilling samt til at opstille et egentligt design for arbejdet med projektets problemstilling og foretage en selvstændig analyse heraf
  • Demonstrere metodekendskab og evne til kritisk stillingtagen til den specifikke problemstilling og de særlige betingelser, der kendetegner den pågældende empiriske baggrund
  • Fremlægge projektarbejdet i en skriftlig form, der læsevenligt tilbyder både overblik, sammenhæng og pointestyret argumentation
  • Evne at stille sig uden for sit eget projekt og i eksamenssituationen, kortfattet mundtligt, anlægge supplerende eller konkurrerende perspektiver på det afsluttede projekt
  • Demonstrere generelle såvel som specifikke færdigheder og kompetencer til at identificere, analysere og vurdere forslag til løsninger af et organisatorisk og ledelsesmæssigt problem

I dette modul indgår alle de fag deltagerne har været præsenteret for i de foregående moduler, alt efter deres relevans for løsningen af den i projektet valgte konkrete problemstilling. Det overordnede mål for modulet er, at uddannelsens vifte af faglige elementer anvendes i en tværgående arbejdsproces.

Indhold

Modulets centrale elementer er:

  • Udvælgelse og bearbejdning af problemstillingen samt opstilling af en problemformulering
  • Opstilling af en for problemstillingen relevant teoretisk analyseramme
  • Udvikling af et undersøgelsesdesign på baggrund af de antagelser undersøgelsen bygger på, en operationalisering af problemformuleringen og begrundede valg af undersøgelsesmetoder
  • Gennemførelse af analysen således at afgangsprojektet indeholder en bearbejdning af både empirisk og teoretisk materiale, at centrale iagttagelser og sammenhænge beskrives, at konkrete forudsætninger og særlige forhold vedrørende konklusionens gyldighed udtrykkeligt diskuteres
  • Formidle projektets resultater skriftligt og mundtligt. Den skriftlige formidling skal tilbyde overblik, sammenhæng og en empirisk og teoretisk underbygget argumentation. Den mundtlige formidling skal kunne inddrage nye aspekter ved problemstillingen og/eller nye perspektiver


Det er således et krav, at specialet indeholder en bearbejdning af både empirisk og teoretisk materiale, at centrale iagttagelser og sammenhænge beskrives, samt at konkrete forudsætninger og særlige forhold vedrørende konklusionens gyldighedsområde eksplicit diskuteres.

Pædagogisk valg

Arbejdsformen, der skal anvendes i dette modul, afgøres af den studerende og dennes selvstændige indsats for at identificere, dokumentere og analysere et problem eller en problemstilling inden for feltet organisation og ledelse. Den studerendes opfyldelse af modulets mål søges understøttet gennem tildeling af en faglig vejleder. Undervisningen er således en læreproces, hvor deltageren får vejledning i forhold til gennemførelse af selve den videnskabelige proces og i forhold til udarbejdelse af selve rapporten.