Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Herning HD 2. del Finansiel Rådgivning (HD-FR) Styring af finansielle virksomheder

Styring af finansielle virksomheder

Modulets formål er at give den studerende indblik i de regler og bestemmelser, der regulerer de finansielle virksomheder, således at der dels opnås viden om de finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse, og dermed også hvorledes de finansielle virksomheders præstationer opgøres, og hvilke risici de har påtaget sig, dels opnås et overblik over og en forståelse af tiltag der kan gøres for at øge præstationerne henholdsvis reducere risici. Reguleringen af den finansielle sektor og mulige styringstiltag gennemgås og problematiseres.

Den studerende får undervisning i:

  • lovgivningens krav til pengeinstitutter og kendskab til lovgivningens krav til pensionskasser og forsikringsselskaber
  • formålet med lovgivningens krav til de finansielle institutioner
  • solvens- og kapitaldækningsreglerne
  • praktiske konsekvenser af lovgivningens krav til de finansielle institutioner samt kapitaldækningsreglernes betydning for de finansielle institutioners handlingsrum.
  • opbygningen af et pengeinstituts balance samt hvilke poster, der indeholder en operationel risiko
  • sikringsakter ved kaution, pant, håndpant og ejendomsforbehold i relation til forskellige produkttyper og kundegrupper samt den hermed forbundne hensættelsesproblematik.
  • vurdering af en finansiel virksomheds præstationer og risici og skal kunne formidle viden herom til fagfæller og brugere af finansielle ydelser

Den studerende skal kunne indgå i faglig og tværfaglig dialog om styringstiltag i forbindelse med styringen af markeds- og kreditrisici på forskellige organisatoriske niveauer og kunne vurdere generelle regelændringers betydning for virksomhedens balance, operationelle risiko samt forretningsmæssige muligheder i forhold til egen kundeportefølje.

Pædagogisk form

Undervisningen omfatter fremmødeundervisning, virtuelle aktiviteter og skriftlige opgaver.