Skatteret & juridisk metode

Formålet med faget er, at give den studerende en grundlæggende viden om dele af det danske skattesystem. Denne viden kan opdeles i emner, der er helt centrale for forståelsen af det danske skattesystem og emner, der har særlig relevans for ansatte i finansielle virksomheder.

De centrale emner er det skatteretlige indkomstbegreb og driftsomkostningsbegreb, mens emnerne med særlig relevans vil være koncentreret om de skatteretlige konsekvenser af forskellige finansielle dispositioner inden for investering og låneoptagelse. Den studerende skal kunne anvende juridisk metode ved vurderingen af de skatteretlige konsekvenser, der knytter sig til forskellige finansielle dispositioner inden for investering og låneoptagelse. Den studerende skal kunne anvende denne viden i forbindelse med sin kunderådgivning i en finansiel virksomhed.

Indhold

Efter en introduktion til fagets metode herunder en beskrivelse af den skatteretlige retskildelære vil undervisningen være koncentreret om udvalgte dele af skatteretten. Ved udvælgelsen er der lagt vægt på emner, der dels giver den studerende en grundlæggende forståelse for det danske skattesystem, dels giver den viden og de færdigheder og kompetencer, der er af særlig relevans for rådgivning i finansielle virksomheder. Emnerne er:

  • Juridisk metode, herunder den skatteretlige retskildelære
  • Det skatteretlige indkomstbegreb
  • Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb
  • Aktieavancebeskatning
  • Ejendomsavancebeskatning
  • Kursgevinstbeskatning
  • Beskatning af renter
  • Beskatning af gaver
  • Selskabsbeskatning, herunder udbyttebeskatning

Emnerne, der vedrører, hvad der er skattepligtigt/fradragsberettiget, og hvordan gevinst/tab opgøres, suppleres af en beskrivelse af selve beskatningen for såvel juridiske som fysiske personer.

Den studerende får viden om juridisk metode og dennes anvendelse i forhold til skatteretlige problemstillinger, det skatteretlige indkomstbegreb og det skatteretlige driftsomkostningsbegreb kapitalgevinstbeskatning og andre emner, der er særligt relevante for rådgivere i den finansielle sektor.

Herudover lærer den studerende at identificere og vurdere de skatteretlige problemstillinger, som vedkommende vil møde i forbindelse med sin kunderådgivning i en finansiel virksomhed. Hermed vil den studerende i samarbejde med andre skatteretseksperter kunne yde rådgivning om de skattemæssige konsekvenser af de dispositioner inden for investering og låneoptagelse, som kunden gennemfører.

Pædagogisk form

Undervisningen foregår dels som fremmødeundervisning, dels virtuelt.