Afhandling

Formålet er at sikre, at den studerende får en anvendelsesorienteret tilgang til udarbejdelse af sit Afgangsprojekt. Endvidere at den studerende skærper evnen til at opstille en projektplan, evnen til kritisk at vurdere projektets opbygning og prioritering samt evnen til nøgternt at efterkontrollere og følge op på det udarbejdede.

Afgangsprojektet omfatter et specialemodul og det efterfølgende afgangsprojekt. På specialemodulet arbejdes der i studiekredse. Afgangsprojektet udarbejdes som hovedregel individuelt.

Den studerende skal demonstrere evner til problemidentifikation, analyse og problemløsning gennem anvendelse af det gennem studiet tillærte begrebs-, teori- og modelapparat ved eksemplifikationer, fortolkninger og konstruktion af forretningsmæssige løsningsforslag. I Afgangsprojektet skal den studerende vise evne til selvstændigt at beskrive, analysere og bearbejde en kompleks forretningsmæssig problemstilling for en finansiel virksomhed samt kunne drage selvstændige konklusioner på baggrund heraf.

Pædagogisk form


Deltagelse i studiekredsarbejde, personlig vejledning og udarbejdelse af afgangsprojektet.