Organisation og Ledelse

Formålet er, at give den studerende en introduktion til en række af de grundlæggende træk ved organisationer – ressourcer, strukturer, kultur – for at kunne forstå hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at den studerende bliver i stand til at deltage aktivt i planlægning og gennemførelse af ledelsesmæssige og organisatoriske aktiviteter/forandringer.

Sideløbende med at den studerende introduceres til en række praksisnære problemstil­linger, skabes der i undervisningen overblik over og indblik i de forskellige perspektiver og paradig­mer, der danner grundlag for analyser af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Modulet fokuserer således på en række grundlæggende forhold ved organisationer, der er afgørende for deres funktion, udvikling og overlevelse. Det drejer sig om:

  • Organisationens menneskelige ressourcer, herunder individ, grupper, gruppeprocesser, samarbejde, motivation og kompetenceudvikling
  • Organisationsstrukturer, -processer og -systemer og disses betydning for bl.a. organisationens relationer til dens (interne og eksterne) interessenter
  • Beslutnings-, styrings- og kontrolprocesser
  • Organisationskulturen og dennes betydning for funktion, læring og udvikling i organisationen, herunder samspillet mellem virksomhedens strukturelle egenskaber og kulturen samt de ledelsesmæssige implikationer heraf
  • Ledelse, lederroller, personligt lederskab og situationsbestemt ledelse

Tilbage til fagoversigt

Se oversigten over priser på HD 2. del

Se evt. Aarhus BSS' kursuskatalog for yderligere fagbeskrivelse.