Erhvervsret

Faget skal ud fra et virksomhedsperspektiv give den studerende et overblik over retssystemet og et kendskab til retsregler. Målet er at gøre den studerende i stand til at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med en erhvervsvirksomhed. Den studerende skal bruge faget og forståelsen for erhvervsjura til at forebygge konflikter på centrale erhvervsretlige områder.

Der lægges vægt på, at den studerende gennem kendskab til retssystemet og evnen til at forstå retsregler bliver i stand til at vedligeholde og udbygge deres viden efter afsluttet studie.

Med udgangspunkt i fagets pensum skal den studerende kunne redegøre for virksomheders og personers retsstilling og identificere erhvervsretlige problemstillinger i konkrete eksempler. Derudover skal den studerende være i stand til at placere konkrete erhvervsretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse. Delelementer af faget er analyse af konkrete erhvervsretlige problemstillinger, argumentationer for fagligt begrundede løsninger og kritiske bedømmelser af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition. Den studerende skal kunne præsentere retlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstilliner.

Undervisningen: Forelæsninger, opgaveløsning og case-behandling

Som alternativ til den traditionelle undervisning tilbydes en it-baseret lørdagsmodel.

Undervisningen koncentreres på færre, men længerevarende undervisningsforløb, der alle placeres på lørdage. Undervisningen består af forelæsninger, der kombinerer diskussioner og arbejde med virksomhedscases. Studieformen er fleksibel, internettet anvendes som supplerende undervisningsform, og man forventer aktiv deltagelse i offentliggjorte cases og tilhørende opgaver.

Se evt. Aarhus BSS' kursuskatalog for yderligere fagbeskrivelse og pensumoversigt.

Tilbage til fagoversigten