Dataanalyse

Faget har til formål at give den studerende en grundlæggende viden om og forståelse for statistiske begreber, metoder og modeller, samt gennemføre analyse ved anvendelse af relevant software. Den studerende skal desuden kunne vurdere om egen og andres anvendelser af basale statistiske metoder er hensigtsmæssige og korrekte i en given situation.

Det indebærer opøvelse af færdigheden i at sikre en klar sammenhæng mellem problemstilling, analyseform og informationsindsamling og være i stand til at identificere den mest hensigtsmæssige kombination af disse i en konkret kontekst. Endelig skal den studerende på baggrund af en statistisk analyse kunne redegøre for og kommunikere til såvel eksperter som ikke-eksperter, hvilken konklusion, der kan drages ud fra den konkrete problemstilling.

Centrale fagområder:

  • Deskriptiv statistik
  • Sandsynlighedsteori
  • Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
  • Stikprøveudvælgelse og stikprøvefordelinger
  • Punkt- og intervalestimation
  • Hypotesetest
  • Antalstabeller
  • Regressions- og korrelationsanalyse

Undervisning: Forelæsninger, opgaveløsning og case-behandling
Undervisningen koncentreres på færre, men længerevarende undervisningsforløb, der alle placeres på lørdage. Undervisningen består af forelæsninger, der kombinerer diskussioner og arbejde med virksomhedscases.

Se evt. Aarhus BSS' kursuskatalog for yderligere fagbeskrivelse og pensumoversigt.


Tilbage til fagoversigten