Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD 2. del Specialiseringer HD 2. del Regnskab og Økonomistyring

Regnskab og Økonomistyring

  • Aarhus og Herning

Formålet med specialiseringen i Regnskab og Økonomistyring er at give dig kompetencer til at analysere og løse regnskabsmæssige og økonomiske problemstillinger på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Du vil derved kunne deltage i løsningen af komplicerede problemstillinger i praksis vedrørende virksomheders økonomiske styring og eksterne rapportering.

Kompetencerne opbygges gennem træning i identifikation, formulering, analyse og løsning af økonomi­styrings- og rapporteringsmæssige problemstillinger på ledelsesniveau. 

Målgruppe

HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring er relevant for dig, hvis du varetager eller ønsker at varetage løsningen af typiske arbejdsopgaver i virksomheders økonomi- og finansfunktioner, såsom konsulent eller revisor.

Med en HD-specialisering i Regnskab og Økonomistyring kan du varetage jobfunktioner som økonomichef, regnskabschef, controller, rådgiver inden for virksomhedens økonomistyring og de dertilhørende systemer eller karriereudvikling, revisor, erhvervsrådgiver i finansiel virksomhed eller IT-konsulent.

Udbytte

Gennem HD-studiet i Regnskab og Økonomistyring opnår du kompetencer til at tage ansvaret for en virksomheds økonomistyring og aflæggelse af det eksterne regnskab og kendskab til de dertil hørende systemer.

Du bliver i stand til at danne dig et overblik over en virksomheds økonomiske situation og gå i dybden med de dele af virksomhedens organisatoriske og strategiske økonomiske forhold, der trænger til forbedringer gennem systematisk analyse og udvikling.

Desuden bliver du kvalificeret til at tackle virksomhedens strategiske og organisatoriske problemstillinger.

Anbefalinger

Man får nye perspektiver på sit arbejde og møder folk fra andre brancher. Det er dedikerede mennesker, som yder en stor indsats ved siden af deres arbejde, og jeg synes generelt, at niveauet er højt.

Kaptajn Christian Planck, kompagnichef, Forsvaret  | Studerende på Regnskab og Økonomistyring


Indhold og opbygning

Oversigt over fagmoduler på specialiseringen Regnskab og Økonomistyring – klik på de enkelte fag for en kursusbeskrivelse:

5.SEMESTER
- Efterår
6.SEMESTER
- Forår
7. SEMESTER
- Efterår
8. SEMESTER
- Forår

Eksternt regnskab

10 ECTS *

Økonomistyring

10 ECTS *

Valgfag

5 ECTS

HD-afhandling

15 ECTS


Valgfag

5 ECTS

Strategisk ledelse

5 ECTS *

Skatteret eller
Corporate Finance (KUN i Aarhus)

5 ECTS *

Seminar

5 ECTS

* Kan tages som valgfag på de øvrige HD-specialiseringer.

Eksternt regnskab

Modulets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for de teorier, regler og bestemmelser, der regulerer virksomheders eksterne regnskabsaflæggelse.

Eksternt regnskab beskæftiger sig med måling og rapportering af oplysninger om virksomheders indtjenings- og kapitalforhold til investorer, kreditorer og andre eksterne interessenter, der efterspørger oplysningerne til beslutningsformål.


Strategisk ledelse

Modulets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for klassiske og nyere strategimodeller, strategibegreber og strategiprocesser, samt de teorier strategisk ledelse er baseret på.

Strategisk ledelse beskæftiger sig med organisationers overordnede og langsigtede udvikling og har fokus på organisationen, omgivelserne og grænsedragningen herimellem samt på, hvordan organisationer skaber konkurrencemæssige fordele. Strategisk ledelse drejer sig om analyse, udvikling og implementering af organisationers forretningsstrategier, hvor organisationen forstås ud fra et interessentperspektiv.

Økonomistyring

Modulets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for centrale modeller og metoder der danner grundlag for virksomheders økonomistyring.

Faget indeholder en virksomhedsnær og anvendelsesorienteret præsentation af økonomistyringens centrale opgaver, modeller og metoder. Modeller og metoder behandles i forhold til virksomhedstyper, organisatoriske rammer, størrelse, kompleksitet, etc. med henblik på at udvikle den studerendes evner til at identificere økonomistyringsmæssige problemstillinger og på baggrund heraf fremkomme med relevante metodiske løsningsforslag.  Endelig trænes den studerendes evne til at forholde sig refleksivt til modeller og metoders anvendelighed og udsagnskraft.

Skatteret

Modulets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for de væsentligste principper i opgørelse af personer og selskabers indkomst og beskatning heraf.

Faget beskæftiger sig med grundlæggende lovregler og praksis i forbindelse med opgørelse af skattepligtig indkomst og skatteberegning for personer og selskaber. Da regler og praksis ændres hurtigt, lægges der særlig vægt på at udvikle den studerendes evner til at arbejde metodisk således, at vedkommende sættes i stand til efterfølgende at ajourføre sin viden inden for området i takt med den kommende udvikling i regler og praksis.

Corporate Finance

Faget udbydes kun i Aarhus.

Faget beskriver teorien om, hvorledes børsnoterede virksomheder kan optimere deres finansiering og investering med udgangspunkt i værdiansættelsen på aktiemarkedet. De centrale begreber er kapitalomkostning, kapitalstruktur og virksomhedsvurdering.

Fagets mest centrale emne er værdiansættelse af virksomheder på aktiemarkeder. Endvidere fokuseres der på virksomhedernes budgetter, kapitalstruktur, vækst, dividendepolitik og kapitaludvidelser. Dividendebetaling og aktie-tilbagekøb analyseres både ud fra skattemæssige og informationsmæssige aspekter. Kapitaludvidelser er relevante for virksomheder med høj vækst, men de er behæftet med både omkostninger og informationseffekter på grund af asymmetrisk information. Et andet centralt tema er investeringskalkuler, fusioner og virksomhedsovertagelser.

Valgfag

På HD 2. del er der to valgfag på alle specialiseringer. Der udbydes hvert år en række forskellige valgfag – og du kan enten vælge valgfag på din egen specialisering eller fag på de andre specialiseringer. Dermed kan du målrette din specialisering meget præcist eller brede den mere ud – alt efter dine behov og ønsker.

Du kan principielt vælge valgfag fra to forskellige steder.

  • Valgfag udbudt af din egen specialisering
  • Valgfag udbudt fra en anden specialisering. Her kan der dog – afhængigt af din egen specialisering – være nogle hindringer, fordi der forudsættes andre fag, end dem som du har haft. 

Praktisk seminar

Den praktiske seminarrække tager sigte på at opøve de færdigheder, som senere i studieforløbet skal dokumenteres i afgangsprojektet. Det teoretiske og metodiske grundlag for seminarrækken er alle de forudgående moduler på studiet, men teorier og modeller fra beslægtede fagområder kan inddrages som supplement, hvis den konkrete problemstilling taler for det.

Den enkelte studerende skal selv finde frem til og modne den problemstilling, som han/hun ønsker at behandle. Problemstillingen skal være af praktisk karakter og gerne fra den studerendes egen virksomhed. Den praktiske seminarrække har til formål at opøve den studerendes færdigheder mht. at:

  • kunne udvælge og bearbejde en konkret organisatorisk problemstilling samt opstille et egentligt design for arbejdet med rapporten
  • kunne demonstrere metodekendskab og evne til kritisk stillingtagen til den konkrete problemstilling og de særlige betingelser der udspringer af den konkrete empiriske baggrund
  • kunne udarbejde en skriftlig rapport, der giver læseren et klart overblik over overvejelser, valg, analyser, vurderinger og resultater
  • præsentere rapporten på et seminarmøde og være i stand til at forsvare, uddybe og supplere rapportens indhold
  • kunne vurdere og give konstruktiv kritik på andres arbejder i såvel skriftlig som mundtlig form

Afhandling

HD-afgangsprojekt afslutter uddannelsen. Projektet kan udarbejdes individuelt eller i samarbejde med en enkelt medstuderende.

Det teoretiske, metodiske og praktiske grundlag for afgangsprojektet er alle de forudgående moduler, men supplerende områder kan inddrages i de tilfælde, hvor den studerende vælger et tema, hvor det er hensigtsmæssigt at anvende teorier eller modeller fra beslægtede fagområder. Det er den enkelte deltager, der selv formulerer og modner sit emne, gerne i relation til den virksomhed, vedkommende er ansat i. 

I dette modul indgår alle de fag deltagerne har været præsenteret for i de foregående moduler - alt efter deres relevans for løsningen af den i projektet valgte konkrete problemstilling. Det overordnede mål for modulet er, at uddannelsens vifte af faglige elementer anvendes i en tværgående arbejdsproces.

Undervisningsform

Specialiseringen Regnskab og Økonomistyring udbydes i Aarhus og Herning.

I Aarhus gennemføres studiet som heldagsundervisning ca. hver anden lørdag, og i Herning foregår undervisningen tirsdag kl. 17.00-20.30 og lørdag kl. 8.30-14.00 .

Undervisningen består af perspektiverende forelæsninger, der kombineres med bearbejdning af cases og diskussioner heraf. 

Studieformen er fleksibel, klasseundervisning suppleres med e-læring, hvor studerende og undervisere fremlægger og diskuterer problemstillinger og cases. 

Forelæsningerne videooptages, så den studerende har mulighed for at se eller gense forelæsningen, når der er tid eller behov for det.

Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist: 1. juni og 1. december
Studiestart: september og februar
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: HD 1. del eller tilsvarende
Økonomi: kr. 60.000
Sted: Aarhus og Herning

Download brochure om HD-uddannelsen