Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD 2. del Specialiseringer HD 2. del Organisation og Ledelse

Organisation og Ledelse

  • Aarhus og Herning

Som specialist, mellemleder og leder skal man kunne håndtere drifts- og udviklingsopgaver i organisationen, også når der sker ændringer i organisationens omgivelser. Man må således have forståelse for organisationens menneskelige ressourcer og hvordan de udvikles og ledes; organisationens interaktion med omgivelserne; betydningen af egen og organisationens kommunikation, betingelserne for organisatorisk læring samt for, hvilke strategiske implikationer disse forhold kan have for organisationen.

Formålet med specialiseringen Organisation og Ledelse er derfor at give den studerende indsigt i, hvordan organisationens enkelte dele, især ledelse og medarbejdere, spiller sammen og fungerer som en helhed under skiftende betingelser fra omverdenen.

Når man studerer organisation, drejer det sig om på den ene side at få indblik i, hvordan organisationer er bygget op, og hvilke spilleregler, der gælder, og på den anden side at forstå, hvornår og hvordan disse spilleregler skal tilpasses den strategiske udvikling.

Målgruppe

Det er karakteristisk for Organisation of Ledelse, at mange af de studerende allerede har en eller anden form for højere uddannelse, herunder en eller flere andre HD-specialiseringer. De er praktikere, som har et indgående kendskab til et eller flere funktionsområder i virksomheden eller organisationen, men som ønsker at underbygge deres praktiske erfaringer med relevant teori. Et væsentligt tema på studiet er netop samspillet mellem teori og praksis.

Organisation og Ledelse adskiller sig fra de andre specialiseringer på HD-studiet, fordi det ikke sigter mod at varetage en bestemt funktion i virksomheden. Organisation og Ledelse er i denne sammenhæng tværgående. Formålet er at skabe indblik i, hvordan de forskellige funktioner spiller sammen.

Udbytte

Du bliver i stand til at kunne identificere og håndtere organisatoriske og ledelsesmæssige udviklings- og forandringsopgaver. Desuden vil du kunne anvende videnskabeligt anerkendte teorier, metoder og værktøjer til at analysere og løse disse opgaver.

Du får således en forståelse for organisatoriske og ledelsesmæssige opgavers kompleksitet og bliver i stand til at agere i forhold til disse – enten selvstændigt og/eller i samarbejde med andre i både studie- og arbejdsmæssig sammenhæng.

Endelig vil du kunne forstå og reflektere over organisation og ledelse i et helhedsperspektiv, der bl.a. inkluderer ressourcemæssige, kulturelle, økonomiske, kommunikative og strategiske sammenhænge.

Anbefalinger

Det har på flere måder været værdifuldt at læse sideløbende med arbejdet. Min læring på HD-studiet bekræfter mig i de valg, jeg træffer.

Louise Maris Lindekilde, International Talent Manager, BESTSELLER  |  Alumne fra HD Organisation og Ledelse


Indhold og opbygning

Oversigt over fagmoduler på specialiseringen Organisation og Ledelse – klik på de enkelte fag for en kursusbeskrivelse.

5. SEMESTER
- Efterår
6. SEMESTER
- Forår
7. SEMESTER
- Efterår
8. SEMESTER
- Forår

Organisation og ledelse

15 ECTS

Strategi og
forretningsudvikling

5 ECTS *

Valgfag

5 ECTS

HD- afhandling

15 ETCS

HR i strategisk og 
operationelt perspektiv

5 ECTS *

Valgfag

5 ECTS

Projektledelse

5 ECTS *

Seminar

5 ECTS

* Kan tages som valgfag på de øvrige HD-specialiseringer.

Organisation og ledelse

Formålet er, at give den studerende en introduktion til en række af de grundlæggende træk ved organisationer – ressourcer, strukturer, kultur – for at kunne forstå hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at den studerende bliver i stand til at deltage aktivt i planlægning og gennemførelse af ledelsesmæssige og organisatoriske aktiviteter/forandringer.

Sideløbende med at den studerende introduceres til en række praksisnære problemstil­linger, skabes der i undervisningen overblik over og indblik i de forskellige perspektiver og paradig­mer, der danner grundlag for analyser af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Strategi og forretningsudvikling

Strategi handler om sikring af organisationers og virksomheders udvikling og overlevelse. Formålet med Strategi & forretningsudvikling er at give den studerende kendskab til de metoder, modeller og værktøjer, der kan anvendes til analyse af strategiske problemstillinger og efterfølgende til udvikling og implementering af løsninger.

Faget skaber overblik over udviklingen inden for fagområdet og indsigt i de forskellige teoretiske skoler, der kendetegner fagområdet. Indsigten søges skabt gennem arbejde med praktiske problemstillinger, der samtidig opøver den studerendes evner til at anvende forskellige modeller og værktøjer.

HR i strategisk og operationelt perspektiv

Der sættes fokus på HR-opgaverne i organisationen. I forhold til Organisation og ledelse betyder dette dels en uddybning af nogle af de faglige elementer, dels en inddragelse af nye.

Formålet med faget er at give den studerende den viden om og indsigt i fagområdets grundlæggende paradigmer, teorier og modeller, der er nødvendig for at kunne løse – eller medvirke til at løse – HR-opgaverne i en organisation/virksomhed af såvel national som international tilsnit.

Projektledelse

Formålet med modulet er at give den studerende kendskab til og forståelse for de særlige muligheder og problemstillinger, der er forbundet med at arbejde med og i projektarbejdsformen. Herudover er formålet at give den studerende det teoretiske og metodemæssige grundlag, der er nødvendigt for at arbejde som både projektdeltager og projektleder i forskellige former for projekter.

Valgfag

På HD 2. del er der to valgfag på alle specialiseringer. Der udbydes hvert år en række forskellige valgfag – og du kan enten vælge valgfag på din egen specialisering eller fag på de andre specialiseringer. Dermed kan du målrette din specialisering meget præcist eller brede den mere ud – alt efter dine behov og ønsker.

Du kan principielt vælge valgfag fra to forskellige steder.

  • Valgfag udbudt af din egen specialisering
  • Valgfag udbudt fra en anden specialisering. Her kan der dog – afhængigt af din egen specialisering – være nogle hindringer, fordi der forudsættes andre fag, end dem som du har haft. 

Seminar og HD-afhandling

I seminaret og i HD-afhandlingen trænes i behandling og løsning af praktiske problemstillinger ved hjælp af de teorier, modeller og metoder, der er behandlet på studiet.

Tilbage til fagoversigt

Se oversigten over priser på HD 2. del

Se evt. Aarhus BSS' fagkatalog (seminar og afhandling) for yderligere fagbeskrivelse.

Undervisningsform

Specialiseringen Organisation og Ledelse udbydes både i Aarhus og Herning.

I Aarhus gennemføres studiet som aftenundervisning mandag og torsdag kl. ca. 18.15-22.00.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, behandling af cases og diskussioner. Den konkrete sammensætning af disse elementer varierer fra fag til fag. Vi stræber generelt mod at inddrage de studerende aktivt i undervisningen.

Pensum består fortrinsvis af international litteratur, som afspejler udviklingen inden for strategisk ledelse, udvikling og samarbejde.

Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist: 1. juni og 1. december
Studiestart: september og februar
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: HD 1. del eller tilsvarende
Økonomi: kr. 60.000
Sted: Aarhus og Herning

Download brochure om HD-uddannelsen