Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD 2. del Specialiseringer HD 2. del Marketing Management

 

Marketing Management

  • Aarhus og Herning

Formålet med specialiseringen Marketing Management er at give dig et anvendelsesorienteret, teoretisk og metodemæssigt grundlag, så du kan deltage i planlægning og gennemførelse af effektskabende markeds- og forretningsrelaterede tiltag i forbindelse med virksomhedens kommercielle samspil med sine omgivelser såvel nationalt som internationalt.

Målgruppe

Marketing Management er relevant for dig, der ønsker at arbejde som salgs- og marketingchef, key-account manager eller relationship manager i en udviklingsorienteret virksomhed. Du vil også kunne varetage en funktion i virksomhedens indkøbsafdeling.

Som alumne fra Marketing Management kvalificerer du dig til at udfylde rollen som salgs- og marketingchef, key-account manager eller relationship manager i en udviklingsorienteret virksomhed. Du vil også kunne varetage en funktion i virksomhedens indkøbsafdeling.

Udbytte

Gennem studiet får du en helhedsforståelse af de problemstillinger, som du møder i en markedsorienteret og udviklingsorienteret virksomhed. Det opnås ved at kombinere traditionelle afsætningsøkonomiske teorier og metoder, der fokuserer på udformningen af kortsigtede operative markedsføringsplaner, med et langsigtet perspektiv for virksomhedens ressource- og kompetenceudvikling.

Det langsigtede perspektiv kommer til udtryk i teorier og metoder inden for strategisk markedsplanlægning og strategisk ledelse. Evnen til verbalt og skriftligt at præsentere sine løsningsforslag og overvejelser for andre opfattes som noget specielt vigtigt for en HD i Marketing Management. Derfor tillægges indlæringen af denne evne en central betydning gennem hele studiet.

Med en HD i Marketing Management kan du dokumentere dine færdigheder i forbindelse med planlægning og gennemførelse af effektskabende markeds- og forretningsrelaterede tiltag i forbindelse med virksomhedens kommercielle samspil med sine omgivelser. Disse tiltag indbefatter bl.a. teorier relateret til planlægning, skabelse og levering af kundeværdi, ledelse af kunderelationer, leverandørsamarbejder eller andre fordelsskabende kommercielle aktiviteter relateret til markedet eller forretningen.

Anbefalinger

Jeg har en masse lederansvar, som jeg har kunnet blive klogere på rent teoretisk gennem valgfag som kommunikation og forandringsledelse. Det, jeg lærte den ene aften, kunne jeg anvende konkret den næste dag.

Henrik Nielsen, butikschef, Emmerys | Alumne fra HD Marketing Management


Indhold og opbygning

Oversigt over fagmodulerne på specialiseringen Marketing Management – klik på de enkelte fag for en kursusbeskrivelse. 

5. SEMESTER
- Efterår
6.SEMESTER
- Forår
7. SEMESTER
- Efterår
8. SEMESTER
- Forår

Markedsføring på
forbrugermarkeder (B2C)

5 ECTS *

Innovationsledelse
og produktpolitik

5 ECTS

Valgfag

5 ECTS

HD-afhandling

15 ECTS

Markedsføring på 
professionelle markeder (B2B)

5 ECTS *

Strategisk markeds-
planlægning

5 ECTS

Valgfag

5 ECTS

Anvendt markedsanalyse

5 ECTS *

Markedskommunikation

5 ECTS

Seminar

5 ECTS

* Kan tages som valgfag på de øvrige HD-specialiseringer

Markedsføring på forbrugermarkeder (B2C)

Formålet er at give den studerende indsigt i, hvorledes den enkelte forbruger og grupper af forbrugere efterspørger produkter og serviceydelser i det moderne samfund med henblik på at kunne forstå og bruge denne indsigt til selvstændigt at kunne identificere og løse forbrugeradfærdsmæssige problemstillinger med betydning for virksomhedens eller organisationens ledelsesbeslutninger - på nationalt og internationalt plan.

Den studerende bliver i stand til at analysere forbrugeradfærd, for at virksomheder kan tilrettelægge og implementere marketingaktiviteter, som reflekterer forbrugernes værdier, behov, ønsker, interesser og holdninger.

I faget fokuseres på teorier, modeller og metoder til beskrivelse og analyse af markeds- og konkurrenceforholdene. For at kunne nå og påvirke forbrugerne må virksomhederne søge at forstå de ofte komplicerede mekanismer og processer, der ligger til grund for forbrugerens eller forskellige gruppers adfærd, og koble og anvende denne indsigt til beslutninger i salgs- og marketingindsatsen. De forskellige typer af analyser skal kunne danne grundlag for udarbejdelse af forslag til udformning af virksomhedens markedsføringsplaner.

Markedsføring på professionelle markeder (B2B)

Faget har til formål at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne løse komplekse ledelsesopgaver på professionelle markeder (B2B ) - såvel nationalt som internationalt - i form af markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning, hvor der anlægges et værdikædeperspektiv, der inddrager både kunde- og leverandørrelationer.

Faget fokuserer på struktur og markedskarakteristika samt købsadfærd i B2B sammenhæng, virksomheden i et forsyningskædeperspektiv, løsningsforslag til leverandørstrategier og markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning.

Anvendt markedsanalyse

Udviklingen i informationsteknologien er en væsentlig determinant for en virksomheds markedsstrategi på såvel forbruger- som på det professionelle marked. Besiddelse af relevant og tilstrækkelig information er blevet en vital handlingsparameter, idet en bedre evne til at indsamle og fortolke relevante data samt omsætte dem til effektiv fremadrettet markedsføringsstrategi adskiller en succesrig virksomhed fra dens mindre succesrige konkurrenter.

Den studerende bliver i stand til at identificere den nødvendige information, som skal danne grundlaget for virksomheders gennemførelse af markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning på såvel nationale som internationale markeder.

Den studerende opnår en kompetence, der sætter vedkommende i stand til selvstændigt at kunne udarbejde markedsføringsstrategier på baggrund af markedsdata. Faget sigter derfor på at give en brugerorienteret indføring i indsamling, analyse og anvendelse af markedsdata.

Innovationsledelse og produktpolitik

Virksomhedens og organisationens evne til nytænkning og inno­vation er en central konkurrenceparameter i den globale konkur­rence. I dette fagmodul sættes fokus på planlægning og ledelse af virksomhedens innovationsprocesser og metoder med fokus på faktorer, der understøtter succesfuld produkt­udvikling.

Formålet med faget er således at give den studerende viden og forståelse for centrale områder inden for innovation og produkt­udvikling i virk­somheder og organisationer, der henvender sig til forbruger­mar­kedet og det professionelle markedet, både nationalt og internationalt. Der lægges vægt på at inddrage markedsmæssige, konkurrence­mæssige, organisatoriske og ledelsesmæssige faktorer, som påvirker virksomhedens innovationsbeslutninger. Ud over denne strate­giske indfaldsvinkel skal faget udvikle den studerendes konkrete færdigheder til at analy­sere virksomhedens processer omkring produktudviklingen og til at komme med velbegrundede forbed­ringsforslag på såvel strategisk som operativt plan.

I faget anlægges en markedsorienteret tilgang, men faget bygger også på fagområder som strategi, organisationsudvikling og ledelse.

Strategisk markedsplanlægning

I faget Strategisk Markedsplanlægning sættes der fokus på de ledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet med at skabe de organisatoriske forandringer, som styrker en virksomheds konkurrenceevne. Formålet er således at forbedre den studerendes evne til at udtænke, formulere og gennemføre forretningsmæssigt hensigtsmæssige strategiske beslutninger i en virksomhed baseret på valide analyser og informationer.

Deltagerne bliver i stand til på et teoretisk og metodisk grundlag at kunne vurdere den strategiske markedsføringsplanlægning i forskellige kontekster og i forlængelse heraf kunne udarbejde begrundede ændringsforslag i relation til såvel strategiproces som -indhold.

I faget fokuseres der bl.a. på forståelse af strategibegrebet, organisationers overordnede formål, analyse af virksomhedens konkurrencemæssige omgivelser, analyse af den langsigtede omverdens udviklinger, analyse af virksomhedens interne ressourcer, humane kapital og værdiskabende aktiviteter, design af en overordnet virksomhedsstrategi, ledelse af strategiprocesser, corporate governance samt forretningsmodeller inden for E-business.

Markedskommunikation

Virksomhedens markedsføring består af et samlet markedstilbud og formidlingen heraf til markedet (markedskommunikation). Inden for marketingdiscipliner som innovationsledelse, produktud­vikling, distribution, prisstrategi og strategisk markedsplanlægning arbejder man med det ressource-, kompetence- og ledelses­mæssige grundlag for udvikling af konkurrencedygtige tilbud til markedet. Inden for strategisk markedskommunikation arbejder man med, hvordan virksomheden ud fra en helhedsforståelse kan formidle markedstilbuddenes værdifulde og konkurrencemæssige positioner ved udvikling af en effektiv kommunikation og dialog med markedet.

Faget behandler kommunikationsplanlægningen i alle typer virksomheder - produktion, mellemhandel og/eller service i både et nationalt som internationalt perspektiv, og uanset om der er tale om konsumentvare- eller professionelle markeder. Det opfattes som noget helt centralt, at virksomhedens samlede kommuni­ka­tionsplanlægning og ledelse af denne er sammenhængende på det strategiske og det operative niveau, og at valget af de enkelte kommunikationsmidler er koordineret.

I faget arbejdes med corporate identity og branding ud fra denne markedsorienterede og ressource- og kompetencebaserede tilgang. Som en yderligere dimension er helhedsorienteret tilgang til kommunikations­strategien stadig mere vigtig i takt med udviklingen inden for eksempelvis de elektroniske medier, der gør den individualiserede kommunikation stadig mere teknisk og økonomisk mulig.

Valgfag

På HD 2. del er der to valgfag på alle specialiseringer. Der udbydes hvert år en række forskellige valgfag – og du kan enten vælge valgfag på din egen specialisering eller fag på de andre specialiseringer. Dermed kan du målrette din specialisering meget præcist eller brede den mere ud – alt efter dine behov og ønsker.

Du kan principielt vælge valgfag fra to forskellige steder.

  • Valgfag udbudt af din egen specialisering
  • Valgfag udbudt fra en anden specialisering. Her kan der dog – afhængigt af din egen specialisering – være nogle hindringer, fordi der forudsættes andre fag, end dem som du har haft. 

Seminar og HD-afhandling

Seminaret og HD-afhandlingen er aktiviteter, der skal sætte den enkelte studerende i stand til selvstændigt eller i samarbejde med andre at kunne løse praktisk relevante og dermed også komplekse problemstillinger ved anvendelse af specialets begreber, teorier og metoder.

Her udgør HD-afhandlingen svendestykket, hvor de studerende skal dokumentere evnen til på et analytisk og metodemæssigt stærkt grundlag at kunne løse en markedsføringsmæssig problemstilling i en konkret virksomhed.

De problemstillinger, som en HD i Marketing management skal kunne løse i praksis, er ofte komplekse og kræver derfor en høj grad af systematik og metodebevidsthed. Metodebevidsthed og anvendelse af empirisk undersøgelsesmetodik indgår derfor som noget helt centralt i hele HD(MM)-studiet.

 

 

Undervisningsform

Undervisningen foregår i Aarhus mandag og onsdag kl. ca. 18.15-22.00 og i Herning.

Undervisningen er tilrettelagt, så der skabes læringsmiljøer, hvor den studerende har mulighed for aktivt at præge undervisningen via indlæg og diskussioner med udgangspunkt i de problemstillinger, som tages op i forelæsninger, cases og skriftlige opgaver og med udgangspunkt i egen praksis.

Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist: 1. juni og 1. december
Studiestart: september og februar
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: HD 1. del eller tilsvarende
Økonomi: kr. 60.000
Sted: Aarhus og Herning

Download brochure om HD-uddannelsen