Finansiering

  • Aarhus

Formålet med HD 2. dels studiet i Finansiering er at give dig et stærkt teoretisk og metodemæssigt grundlag for at forstå og anvende gængse finansieringsmodeller til brug for løsning af konkrete finansielle problemstillinger.

Studiet er anvendelsesorienteret, men der lægges stor vægt på, at de studerende forstår det teoretiske begrebsapparat og kan anvende relevante teorier og metoder.

Målgruppe

HD 2. del i Finansiering er relevant for dig, der arbejder i finansielle virksomheder eller i finansierings- og investeringsafdelinger i private såvel som og offentlige virksomheder.

På Finansiering får du kvalifikationer, der kan bruges såvel i finansielle virksomheder som i private og offentlige virksomheders finansierings- og investeringsafdelinger. De typiske jobfunktioner for en HD-F-alumne er portfolio manager, investeringsrådgiver, investeringschef og finanschef.

Udbytte

Gennem en kombination af teori, metode og praksis får du på Finansiering en helhedsforståelse for de investerings- og finansieringsbeslutninger, som skal træffes af aktørerne i en åben global markedsøkonomi med frie kapitalbevægelser og en tiltagende integration af de finansielle markeder.

Du bliver i stand til selvstændigt at identificere og foretage analytiske og beregningsmæssige vurderinger af finansielle problemer i såvel den finansielle sektor som i private og offentlige virksomheder. Studiet kvalificerer dig således til at kunne tilvejebringe beslutningsgrundlag for løsning af aktuelle finansielle problemstillinger. Der lægges speciel vægt på at sætte dig i stand til at få det nødvendige overblik over, hvordan finansieringsmæssige og investeringsmæssige forhold spiller sammen, så du bliver i stand til at implementere konkrete finansielle løsningsmodeller.

Du opnår kompetencer inden for såvel corporate finance som investeringsteori. På corporate finance-siden udmøntes disse kompetencer i en række kvalifikationer, hvor du bliver i stand til at analysere konkrete finansielle problemstillinger som f.eks. værdiansættelse af virksomheder. På investeringssiden får du kvalifikationer inden for porteføljeteori, investering i aktier og obligationer, afdækning af risici ved brug af afledte produkter og risk management. Hertil kommer, at du får en detaljeret indsigt i hele det lovgivningsmæssige begrebsapparat, der regulerer de finansielle virksomheder. Endelig får du opbygget gode IT-kompetencer, specielt i at bruge Excel og forskellige statistiske softwarepakker.

Anbefalinger

Studiemiljøet på Aarhus Universitet har været rigtig godt, med dygtige undervisere og god støtte og opbakning fra de medstuderende. Det at udvikle faglige kompetencer med andre inden for samme branche, giver rigtig meget.

Anette Als, fund manager | PFA Alumne fra HD Finansiering


Indhold og opbygning

Oversigt over fagmodulerne på specialiseringen Finansiering - Klik på de enkelte fag for en kursusbeskrivelse.

5.SEMESTER
- Efterår
6. SEMESTER
- Forår
7. SEMESTER
- Efterår
8. SEMESTER
- Forår

Fixed Income

5 ECTS *

Corporate Finance

5 ECTS *

Valgfag

5 ECTS

HD-afhandling

15 ETCS

Portfolio Analysis

5 ECTS *

Risk Management

5 ECTS

Valgfag

5 ECTS

Derivatives

5 ECTS

Business Analysis
and Valuation

5 ECTS

Seminar

5 ETCS

* Kan tages som valgfag på de øvrige HD-specialiseringer.

Fixed Income

I faget Fixed Income fokuseres der på obligationsteorien, hvor den studerende introduceres til afkast- og risikomål for obligationer, og han/hun opnår her en betydelig grad af forståelse for de modeller (og deres forudsætninger), som ligger bag beregningen af afkast- og risikomål. Det selvstændige formål med faget er, at den studerende selv bliver i stand til at beregne afkast- og risikonøgletal, samt kan vurdere afkast- og risikomål, der leveres af færdige IT-systemer. Derudover fokuseres på porteføljebetragtninger omfattende såvel performanceevaluering som forskellige porteføljestrategier.

Alle modeller og teorier inden for obligationsteorien bygger på antagelser og forudsætninger. Relevansen af at kende modellernes teoretiske grundlag er vigtig, og den studerende opnår et tilstrækkeligt kendskab til modeller til, at han/hun kan anvende resultater fra disse modeller i praksis.

Portfolio Analysis

Portfolio Analysis er et metode- og teknikfag, hvor målsætningen er at give den studerende en detaljeret indføring i investeringsteorien. Faget giver dels et overordnet overblik over selve investeringsstrategien, dels processen frem mod, hvordan man som investor optimalt sammensætter sine investeringer under hensyntagen til afkast, risici og diversifikation. Faget fokuserer på aktier og aktieinvestering, men sekundært indgår også obligationer i faget, fordi aktier og obligationer tilsammen udgør rammen for porteføljesammensætning.

I faget fokuseres der på aktier og aktieinvestering, aktievurderingsmodeller, klassisk porteføljeteori, investeringsstrategi og performanceevaluering, Portfolio Management, den efficiente markedshypotese og behavioral finance samt investeringsforeninger og hedge-fonde.

Derivatives

Derivatives er et metode- og teknikfag, hvor målsætningen er at give den studerende en dyb og detaljeret indsigt i de mest anvendte finansielle derivater. Der gives en grundig indsigt i formål, opbygning samt værdiansættelse af hvert enkelt derivat. I denne sammenhæng sættes den studerende desuden i stand til at kunne anvende derivaterne til afdækning af såvel nationale som internationale finansielle markedsrisici. Den studerende vil med faget derfor være i stand til at forstå såvel opbygningen som anvendelsen af en bred vifte af finansielle instrumenter.

Den studerende opnår en forståelse af finansielle risici, strategi for risikostyring, samt hedging.

Der fokuseres på pengemarkedsinstrumenter, forwards og futures, FRA, swaps, optioner (Black & Scholes), aktie-, indeks- og valutaoptioner, caps, floors og collars, konverterbare realkreditobligationer, CDS og håndtering af modpartsrisiko.

Corporate Finance

Faget beskriver teorien om, hvorledes børsnoterede virksomheder kan optimere deres finansiering og investering med udgangspunkt i værdiansættelsen på aktiemarkedet. De centrale begreber er kapitalomkostning, kapitalstruktur og virksomhedsvurdering.

Fagets mest centrale emne er værdiansættelse af virksomheder på aktiemarkeder. Endvidere fokuseres der på virksomhedernes budgetter, kapitalstruktur, vækst, dividendepolitik og kapitaludvidelser. Dividendebetaling og aktie-tilbagekøb analyseres både ud fra skattemæssige og informationsmæssige aspekter. Kapitaludvidelser er relevante for virksomheder med høj vækst, men de er behæftet med både omkostninger og informationseffekter på grund af asymmetrisk information. Et andet centralt tema er investeringskalkuler, fusioner og virksomhedsovertagelser.

Risk Management

Faget giver, med udgangspunkt i risikostyring, den studerende overblik over og forståelse for finansielle virksomheders funktion og kompleksitet. Den studerende sættes i stand til at identificere og vurdere finansielle risici, såvel nationalt som internationalt, samt får indblik i, hvordan man håndterer relevante metoder og værktøjer til afdækning af sådanne risici.

Faget forudsætter, at den studerende har kendskab til generel finansieringsteori herunder ikke mindst prisfastsætning af aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter.

I faget Risk Management fokuseres der på det finansielle system, regulering af finansielle virksomheder – herunder Basel II og indskydergaranti, likviditet, solvens, identifikation og styring af finansielle risici, værdiansættelse af balanceposter, value-at-risk, kreditderivater (særligt CDS) og konkurssandsynlighed.

Business Analysis and Valuation

Mergers & Acquisitions fremstår i dag mere og mere centralt for de fleste danske virksomheder som en integreret del af virksomhedernes samlede strategiplaner. Gennemførelse af et opkøb er komplekst med mange faldgruber, og der stilles derfor store krav til alle involverede parter.

Det er således væsentligt at forberede sit opkøb bedst muligt. Faget Business Analysis and Valuation sigter på at give den studerende viden til at kunne redegøre for og analysere emner, aspekter og problemstillinger som indgår i faget, samt viden og forståelse for teorier og modeller til selvstændigt at kunne identificere problemstillinger, deres afgrænsning, gennemføre analyser og beregninger og kunne vurdere og fortolke de fundne resultater. Den studerende skal både kunne foretage analyser af mere teoretiske problemstillinger og af problemstillinger, som relaterer sig til konkrete virksomheder.

Valgfag

På HD 2. del er der to valgfag på alle specialiseringer. Der udbydes hvert år en række forskellige valgfag – og du kan enten vælge valgfag på din egen specialisering eller fag på de andre specialiseringer. Dermed kan du målrette din specialisering meget præcist eller brede den mere ud – alt efter dine behov og ønsker.

Du kan principielt vælge valgfag fra to forskellige steder.

  • Valgfag udbudt af din egen specialisering
  • Valgfag udbudt fra en anden specialisering. Her kan der dog – afhængigt af din egen specialisering – være nogle hindringer, fordi der forudsættes andre fag, end dem som du har haft. 

Seminar og HD-afhandling

Seminaret og HD-afhandlingen omfatter aktiviteter, der skal sætte den enkelte studerende i stand til selvstændigt eller i samarbejde med andre at kunne løse praktisk relevante og dermed også komplekse problemstillinger gennem anvendelse af specialets begreber, teorier og metoder.

Her udgør HD-afhandlingen svendestykket, hvor den studerende skal dokumentere evnen til på analytisk grundlag og på faglig vis at kunne analysere en finansiel problemstilling, der ofte tager udgangspunkt i en konkret virksomhed.

Undervisningsform

Studiet foregår i Aarhus, og der er heldagsundervisning hver anden eller tredje lørdag.

Undervisningen består af perspektiverende forelæsninger, der kombineres med bearbejdning af cases og diskussioner heraf. Studieformen er fleksibel, klasseundervisning suppleres med e-læring, hvor studerende og undervisere fremlægger og diskuterer problemstillinger og cases.

Forelæsningerne videooptages, så den studerende har mulighed for at se eller gense forelæsningen, når der er tid eller behov for det.

Studiet er meget løsningsorienteret, og opgaveregning indgår som en integreret del af undervisningen.

Excel indgår som en central del i de fleste fag, og i løbet af studietiden bliver den studerende superbruger i Excel.

Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist: 1. juni og 1. december
Studiestart: september og februar
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: HD 1. del eller tilsvarende
Økonomi: kr. 60.000
Sted: Aarhus og Herning

Download brochure om HD-uddannelsen