Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD 2. del Specialiseringer HD 2. del Finansiel Rådgivning

Finansiel Rådgivning

  • Herning kombineret med fjernundervisning

Formålet med Finansiel Rådgivning er at give viden, færdigheder og kompetencer, der kvalificerer dig til selvstændigt at kunne identificere, reflektere over, analysere og vurdere finansielle problemstillinger. Du vil også kunne løse praksisnære og komplekse opgaver og kunne varetage specialistfunktioner inden for kundevendte rådgivningsproblematikker i den finansielle sektor.

Endvidere opnår du viden om og forståelse af den finansielle sektors praksis, teori og metode, så du selvstændigt kan identificere egne læringsbehov og selvstændigt tage ansvar for din faglige udvikling og kontinuerligt være på forkant med branchens behov.

Målgruppe

HD 2. del i Finansiel Rådgivning er relevant for dig, der arbejder i en finansiel virksomheder, men den kan også med fordel læses af andre, der er interesseret i den finansielle sektor.

Finansiel Rådgivning sigter mod ansættelse i den finansielle sektor både nationalt og internationalt inden for områder som rådgivning af privat- og erhvervskunder, ledelse af finansielle virksomheder samt risk management.

Udbytte

Du opnår en sådan branche- og forretningsforståelse, at du som medarbejder i en finansiel virksomhed bliver i stand til bedst muligt at planlægge, organisere, igangsætte og udføre kunderelaterede opgaver under hensyntagen til kunde-, virksomheds- og samfundsinteresser.

Helt konkret bliver du kvalificeret til at yde professionel rådgivning inden for finansiering og formueallokering, herunder fx investering, pension, boligfinansiering og forsikring.

Uddannelsen lægger vægt på, at du som medarbejder i en kundevendt funktion bliver i stand til at skabe sig et overblik over, hvordan institutionelle, finansieringsmæssige og investeringsmæssige muligheder og begrænsninger spiller sammen. Med denne baggrund kan du fremlægge og implementere konkrete finansielle løsningsmodeller og velunderbyggede handlingsforslag, når du yder kunderådgivning.

Anbefalinger

Efter jeg er begyndt at læse HD i Finansiel Rådgivning, har jeg fået en bred faglig ballast og er samtidig blevet mere specialiseret indenfor mit fagområde.

Simon Svensson, privat bankrådgiver, Nordea | Studerende på specialiseringen Finansiel Rådgivning


Indhold og opbygning

Oversigt over modulerne på specialiseringen Finansiel Rådgivning.

5. SEMESTER
- Efterår
6. SEMESTER
- Forår
7. SEMESTER
- Efterår
8. SEMESTER
- Forår

Investeringsrådgivning

10 ECTS

Styring af finansielle
 virksomheder  

5 ECTS

Valgfag

5 ECTS

HD-afhandling

15 ECTS

Valgfag

5 ECTS

Skatteret & juridisk metode

5 ECTS

Finansielle virksomheders
produkter og services

10 ECTS

Valgfag

5 ECTS


De valgfrie moduler udbydes efter en forudgående undersøgelse og vurdering af efterspørgsels- og udbudsmulighederne. Hvilke moduler, der udbydes, bekendtgøres senest ved afslutningen af 2. semester. Klik på de enkelte fag for en kursusbeskrivelse.

Investeringsrådgivning

Modulets formål er at sikre en grundig viden om en lang række finansielle aktiver, som baggrund for rådgivning af forskellige kundegrupper.

Der tilstræbes en forståelse af risikobegrebet og afkastbegrebet og disses sammenhænge og kobling til prisfastsættelse på finansielle aktiver. Udenlandske finansielle aktiver og valutakursproblemstillinger indgår. I modulet inddrages strategiske overvejelser vedrørende finansiel virksomhed, samt overordnede metodiske/faglige overvejelser. 

Skatteret og juridisk metode

Formålet med faget er, at give den studerende en grundlæggende viden om dele af det danske skattesystem. Denne viden kan opdeles i emner, der er helt centrale for forståelsen af det danske skattesystem og emner, der har særlig relevans for ansatte i finansielle virksomheder.

De centrale emner er det skatteretlige indkomstbegreb og driftsomkostningsbegreb, mens emnerne med særlig relevans vil være koncentreret om de skatteretlige konsekvenser af forskellige finansielle dispositioner inden for investering og låneoptagelse. Den studerende skal kunne anvende juridisk metode ved vurderingen af de skatteretlige konsekvenser, der knytter sig til forskellige finansielle dispositioner inden for investering og låneoptagelse. Den studerende skal kunne anvende denne viden i forbindelse med sin kunderådgivning i en finansiel virksomhed.

Styring af finansielle virksomheder

Modulets formål er at give den studerende indblik i de regler og bestemmelser, der regulerer de finansielle virksomheder, således at der dels opnås viden om de finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse, og dermed også hvorledes de finansielle virksomheders præstationer opgøres, og hvilke risici de har påtaget sig, dels opnås et overblik over og en forståelse af tiltag der kan gøres for at øge præstationerne henholdsvis reducere risici. Reguleringen af den finansielle sektor og mulige styringstiltag gennemgås og problematiseres.

Finansielle virksomheders produkter og services

Modulet har til formål at sikre et overblik og en forståelse af den finansielle institutions samspil med små og mellemstore kunder. et er primært de mere komplekse privatkunder, men også håndværksvirksomheder og mindre virksomheder, der gøres til genstand for overvejelserne.
Indhold

Modulet bygger videre på de foregående moduler, især med hensyn til beskatningsforhold, risikovurderinger og virksomheds- og regnskabsanalyser.  I modulet inddrages konsekvenser af den makroøkonomiske og internationale udvikling og de forskellige engagementstyper analyseres ud fra relevante kriterier, fx ud fra en kundes livscyklus. Der inddrages forskellige opsparingsmodeller især med henblik på pensionsovervejelser. Engagementer omfatter også finansiering af forskellige aktiver, og her kommer især bolig/ejendomsfinansiering og dermed boligøkonomiske problemstillinger i fokus.

Valgfag

På HD 2. del er der to valgfag på alle specialiseringer. Der udbydes hvert år en række forskellige valgfag – og du kan enten vælge valgfag på din egen specialisering eller fag på de andre specialiseringer. Dermed kan du målrette din specialisering meget præcist eller brede den mere ud – alt efter dine behov og ønsker.

Du kan principielt vælge valgfag fra to forskellige steder.

  • Valgfag udbudt af din egen specialisering
  • Valgfag udbudt fra en anden specialisering. Her kan der dog – afhængigt af din egen specialisering – være nogle hindringer, fordi der forudsættes andre fag, end dem som du har haft. 

Afhandling

Formålet er at sikre, at den studerende får en anvendelsesorienteret tilgang til udarbejdelse af sit Afgangsprojekt. Endvidere at den studerende skærper evnen til at opstille en projektplan, evnen til kritisk at vurdere projektets opbygning og prioritering samt evnen til nøgternt at efterkontrollere og følge op på det udarbejdede.

Afgangsprojektet omfatter et specialemodul og det efterfølgende afgangsprojekt. På specialemodulet arbejdes der i studiekredse. Afgangsprojektet udarbejdes som hovedregel individuelt.

Undervisningsform

Undervisningen foregår i Herning. Desuden bliver de obligatoriske fag optaget, så du har mulighed for at se undervisningen på et senere tidspunkt. Bemærk, at du skal møde frem til eksamen.

HD 2. del i Finansiel rådgivning er en uddannelse, der kombinerer teoretiske, metodemæssige og anvendelsesorienterede tilgange til de opgaver, som kræves i kundevendte arbejdsfunktioner i finansielle virksomheder.


Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist: 1. juni og 1. december
Studiestart: september og februar
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: HD 1. del eller tilsvarende
Økonomi: kr. 60.000
Sted: Aarhus og Herning

Download brochure om HD-uddannelsen