Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD For selvstuderende

For selvstuderende

Du kan læse HD som selvstuderende, men det betyder, at du ikke kan følge undervisningen, du har ikke adgang til vores e-læringsportal på Aarhus BSS og du har ikke krav på at få rettet opgaver eller få anden vejledning. Det er altså helt dit eget ansvar, at du har de nødvendige kvalifikationer for at kunne bestå eksamen. Du har som selvstuderende ret til at få oplyst pensum og ret til at gå til eksamen.

Du har samme antal eksamensforsøg som de andre studerende, og består du eksamen får du et eksamensbevis helt på linje med de andre studerende.

Prisen for en HD er som selvstuderende den dobbelte, og prisen betales på en gang. Prisen for selvstuderende er altså væsentlig højere end for øvrige studerende, og prisen giver kun ret til eksamen.

Den høje prisforskel skyldes, at den studerende skal selv finansiere alle omkostninger, mens Aarhus BSS opnår starttilskud til de øvrige studerende på regulært forløb.

Når du som selvstuderende skal tilmeldes eksamen, skal du være opmærksom på, at tilmeldingsfristen for sommereksamen er 1. marts og for vintereksamen 1. oktober.

Uddrag fra studieordningen

Enhver, der ikke er indskrevet ved studiet som almindelig studerende, kan som selvstuderende aflægge prøver og deltage i anden bedømmelse omfattet af nærværende studieordning, uden at have deltaget i undervisningen.

Ved tilmelding som selvstuderende gælder de tids- og betalingsfrister, som fremgår af AU Hernings generelle bestemmelser herom.

For selvstuderende gælder bestemmelserne i § 5 og § 9 i Lovbekendtgørelse nr. 374 af 4. april 2014 om åben uddannelse samt studieordningens bestemmelser med de undtagelser og tilføjelser, der fremgår heraf.

Adgangskrav samt evt. forudsætningsbindinger mellem prøverne gælder ikke for selvstuderende.

Krav til selvstuderende

Selvstuderende har ingen adgang til at følge den almindelige undervisning på skolen. Undtaget herfra er deltagelse i seminarmøder.

Selvstuderende skal - såfremt de ønsker at gennemføre det fulde studium - som øvrige studerende aflevere hjemmeopgaver efter de fastsatte regler samt i øvrigt deltage i de almindelige prøver, der afholdes i studiet, ligesom selvstuderende skal aflevere hovedopgaven efter samme regler som øvrige studerende. Såfremt en selvstuderende ønsker at gennemføre det fulde studium, gælder samme adgangskrav som for øvrige studerende.

Prøver

Ved evaluering af prøver eller anden form for bedømmelse vil det ikke fremgå, om opgaveløser er tilmeldt studiet som almindelig studerende eller som selvstuderende.

Ved en prøve eller anden bedømmelse, der efter studieordningens bestemmelser forudsætter undervisningsdeltagelse, kan uddannelseslederen bestemme, at prøven erstattes af en anden prøveform tilrettelagt særskilt for selvstuderende.

Det er ikke muligt gennem indstilling som selvstuderende til prøver eller anden bedømmelse at opnå flere eksamensforsøg end det antal, der følger af studieordningens bestemmelser herom.

Pensum og tilmelding til eksamen

Selvstuderende har krav på at modtage oplysninger om pensumkrav med angivelse af den eventuelle litteratur, der udover pensum er indgået i den almindelige undervisning.

Selvstuderende har krav på i god tid (mindst 3 uger før) at modtage oplysninger om frister for tilmelding til prøver, seminararbejder o.l. samt om den tidsmæssige placering af disse.