Ansøgning

Det er muligt at søge optagelse under tompladsordningen i foråret og i efteråret.

Ansøgningsfrister:

Der er lukket for optag på Tomplads i foråret 2018.

Ansøgningsfristen er forlænget til 2. januar 2018. Ansøgninger modtaget efter den officielle ansøgningsfrist som var 15. november, vil blive behandlet i den rækkefølge, som vi modtager dem.

Bemærk, at der er et ansøgningsskema tilknyttet hvert fakultet. Søger du fag på to forskellige fakulteter skal du derfor udfylde et skema til hvert fakultet. Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages.

Udfyld ansøgningsskemaet

For at blive optaget skal du udfylde et ansøgningsskema, som du kan udskrive her fra siden.

På ansøgningsskemaet skal du skrive, hvilke fag du ønsker optagelse på. Det er derfor nødvendigt, at du indhenter oplysninger om de pågældende fag, før du udfylder skemaet. Flere studieordninger indeholder en række valg, f.eks. mellem eksamensformer eller forskellige eksamensdiscipliner. I sådanne tilfælde skal du allerede ved ansøgningen træffe disse valg. Du kan drøfte valgmuligheder og konsekvenser med fagets studievejleder. Du skal huske at søge om optagelse forud for hvert semester, da vi kun kan give svar på et semester ad gangen.

For at sikre at din indskrivning bliver korrekt og indgår i den rigtige uddannelsesdel, skal du på ansøgningsskemaet skrive:

  • Titlen på enkeltfaget, f.eks. ”Finansiering”.
  • Navnet på den uddannelsesdel (tilvalg/sidefag, bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse), som du ønsker, at dit enkeltfag skal knyttes til.
  • Hvis du søger optagelse på flere fag end du ønsker optagelse på, skal du huske at prioritere din rækkefølge samt skrive hvor mange fag, du ønsker optagelse på. Du vil først få svar på din ansøgning, når din 1. prioritet er behandlet.

 

Tilvalg/sidefag

Ligesom ved bachelor- og kandidatuddannelserne består et tilvalg/sidefag af en række forskellige fag eller eksamensdiscipliner. For at opnå et helt tilvalg/sidefag skal du aflægge alle eksamensdiscipliner i det pågældende sidefag/tilvalg. Hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence i gymnasieskolerne inden for et bestemt fagområde, er det vigtigt, at du tager både bachelor- og kandidattilvalg/sidefag.

Du skal forud for hvert semester søge optagelse til de enkeltfag på tilvalget/sidefaget, som du ønsker at følge det pågældende semester. Det er dog ikke nødvendigt at vedlægge dokumentation for din uddannelsesmæssige baggrund hver gang. Det er ikke muligt at afslutte et tilvalg/sidefag hurtigere end den normerede studietid. Du kan højst læse 60 ECTS-point, svarende til 1 år på fuldtid. For tilrettelæggelse af resten af tilvalget/sidefaget anbefales det, at du søger vejledning hos Efter- og Videreuddannelse, studievejleder eller studienævnssekretariat.

I ansøgningsskemaets punkt C skriver du titlerne på de eksamensdiscipliner, du ønsker at følge på tilvalget/sidefaget i det aktuelle semester. Du skal forud for hvert semester indsende et ansøgningsskema, hvorpå du skriver hvilke enkeltfag, du ønsker at følge. Hvis du på sigt ønsker at afslutte hele tilvalget/sidefaget, bedes du angive det nederst på ansøgningsskemaets punkt C, da det har betydning for studienævnets behandling af din ansøgning samt for måden, du indskrives på.  

Send skemaet vedlagt bilag

Det udfyldte ansøgningsskema og relevante bilag sendes til Efter- og Videreuddannelse, som registrerer din ansøgning.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Merit

Hvis du ønsker beståede prøver eller eksaminer fra andre uddannelser meritoverført, bedes du kontakte studienævnet for uddannelsen. 

Svar på ansøgning

Du får svar om optagelse fra Efter- og Videreuddannelse, når studienævnet har behandlet din ansøgning.

Du kan forvente svar senest medio august/primo februar afhængig af, hvornår du har indsendt din ansøgning. På nogle fag får du først besked om optagelse ved studiestart, da studienævnet først på dette tidspunkt ved, om der er ledige pladser.

På grund af den nye Fremdriftsreform på universitetsområdet og den medfølgende dimensionering af antallet af studiepladser på mange uddannelser, herunder især på Faculty of Arts, hvor vi før har kunnet give tidligere svar på ansøgning, skal du nu forvente først at få svar medio/ultimo august på kurser i efteråret. Det skyldes, at Studienævnene i højere grad end før har behov for at kende det nøjagtige antal af fuldtidsstuderende, førend der kan optages på eventuelle ledige pladser under tompladsordningen.