Du er her: Aarhus BSS Center for Undervisning og Læring Kurser Blended learning for lektorer og professorer

Blended learning for lektorer og professorer

Formål

Go Online er et 1-årigt udviklingsforløb i blended learning for erfarne undervisere. Målet er, at undervisere via konkret arbejde med egne fag opnår erfaring med og indsigt i, hvordan blended learning kan indtænkes i tilrettelæggelsen af varierede undervisningsforløb med undervisnings- og læringsaktiviteter, der øger studerendes arbejde med faget og fagets mål (herunder forberedelse) og øger mulighederne for feedback på de studerendes arbejde.

Som deltager

 • får du inspiration til og praktisk erfaring med blended learning – dvs. kombinationen af forelæsninger, holdundervisning eller andre undervisningsaktiviteter med online undervisningselementer og læringsaktiviteter i og uden for timerne
 • får du mulighed for at diskutere din undervisning med andre erfarne undervisere
 • afprøver du forskellige digitale værktøjer og får teknisk støtte
 • får du redskaber til at designe kurser og evaluere egen undervisningspraksis.

Indhold

Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte deltagers behov og konkrete undervisningspraksis. Gennem workshops samt individuel og kollektiv vejledning, identificerer, designer og udvikler hver deltager det undervisningsforløb, hvori han/hun vil inddrage blended learning. Hver deltager samarbejder igennem hele forløbet med en undervisningskonsulent fra Center for Undervisning og Læring, der kan tilbyde sparring på undervisningsdesign og hjælp til brug af digitale værktøjer.

Forløbet består af seks moduler, der er fordelt over et år. Modulerne leder deltagerne igennem design, afprøvning og evaluering af et undervisningsforløb, hvori der anvendes blended learning. Deltagerne får mulighed for at arbejde med bl.a. læringsmål, studerendes kompetencer og læringsaktiviteter både i timerne og uden for timerne. Derudover bliver deltagerne introduceret til en række digitale værktøjer, som kan understøtte de læringsaktiviteter, der er relevante for deltagerne og deres fag.

Den første halvdel af forløbet (det første halve år) har fokus på at indhente viden om og inspiration til brug af blended learning, identificere de undervisningsforløb, som deltagerne hver især vil arbejde med og få erfaring med blended learning. I den anden halvdel (det andet halve år) afprøver deltagerne deres udviklingstiltag i egne undervisningsforløb og evaluerer det efterfølgende med de studerende.

Kurset tager afsæt i forskning i og praksiserfaring med blended learning fra bl.a. Aarhus BSS. Der gives flere eksempler på, hvordan undervisere fra Aarhus BSS i forskellige sammenhænge har anvendt blended learning til f.eks. at skabe variation i forelæsninger, øge de studerendes arbejde med faget imellem timerne og imødekomme niveauforskelle.

For at give deltagerne rig erfaring med blended learning og for at udnytte tiden bedst muligt på forløbets få mødegange, er Go Online struktureret som et blended learning-kursus. Det vil sige, at forløbet veksler mellem mødegange og læringsaktiviteter på campus og online opgaver, der tilgås via Blackboard

Læringsmål

Målet er, at deltagerne efter kurset kan planlægge og gennemføre et kursus ud fra mulighederne i blended learning, herunder at:

 • analysere og diskutere kursusdesign, der anvender ’blended’ undervisningsaktiviteter eller teknologiunderstøttet undervisning
 • anvende og udvikle online undervisningselementer og læringsaktiviteter
 • afprøve og evaluere ’blended’ undervisningsaktiviteter eller teknologiunderstøttet undervisning i egne undervisningsforløb. 

Bærende pædagogisk idé og arbejdsformer

Kursets bærende idé er, at

 • deltagerne igennem forløbet undersøger, om blended learning kan understøtte deres undervisningspraksis og tilbyde et svar på de undervisningsudfordringer eller de ønsker til undervisningsudvikling, som den enkelte deltager oplever at have
 • teknologi ikke skal anvendes for teknologiens skyld, og at hensigtsmæssig brug af blended learning forudsætter, at der er en god kobling mellem læringsmål, læringsaktiviteter og eksamen
 • deltagerne igennem praktisk erfaring med blended learning i egne undervisningsforløb får viden om blended learning-praksis, nytten heraf og udfordringer forbundet hermed
 • deltagerne definerer egne mål for udviklingsforløbet og samarbejder med konsulenter fra Center for Undervisning og Læring om at realisere målet.

Særligt for dette kursus

Begrundet i Aarhus Universitets educational IT-politik er det fakultetets politik, at alle lektorer og professorer ved Aarhus BSS skal deltage i Go Online-kurset inden for en kort årrække.

Nyansatte lektorer og professorer skal deltage i kurset inden for 5 år efter ansættelse.

For nyansatte lektorer gælder dog også at

 • hvis adjunktpædagogikum er gennemført på AU i 2012, 2013 eller 2014, skal man ikke deltage i Go Online, da man som en del af adjunktuddannelsen har gennemført et blended learning forløb som har haft samme indhold, omfang og mål som Go Online forløbet udbudt til lektorer og professorer
 • hvis adjunktkursets modul 3 (Edu-IT-modul for Aarhus BSS adjunkter) er gennemført i 2015 og frem, vil man skulle deltage i et særligt tilrettelagt Go Online forløb, der tager højde for de erhvervede kompetencer under adjunktmodulet.

Kurset er et veletableret koncept, som er udviklet hen over perioden 2010-2016 med deltagelse af omkring 200 kursister fra Aarhus BSS.

Kurset er tilrettelagt under hensyntagen til de undervisningsformer, der er mest typiske på Aarhus BSS, og mhp. at optimere undervisningen med educational it inden for de rammer. Det er vigtigt at kende til de nye redskaber i underviserens værktøjskasse for på den baggrund at kunne vælge de mest relevante metoder og redskaber til egen undervisning, herunder også online redskaber.

Datoer og kursusdeltagelse

Tilmelding sker via webshop - se link ndf.

Kursusdeltagelse aftales med institutleder (eller aftales i overensstemmelse med instituttets interne procedurer).

Kursuspladserne er fordelt mellem institutterne ud fra størrelse og VIP-bemanding. Hvis der er flere tilmeldte end pladser, forbeholder det enkelte institut sig ret til prioritering og tildeling af kursuspladser.

Kurset udbydes hvert semester. Hvert fjerde semester er kursussproget engelsk (næste gang i foråret 2018).

Generelle oplysninger

Målgruppe: Professorer og lektorer ved institutter og centre ved Aarhus BSS.

Sted: Blackboard og Campus Aarhus.

Pris: Kurset er gratis for undervisere ved Aarhus BSS.

Omfang: Min. 50 timer (se "Forudsætninger").

Kursuspladser: Der er 26 kursuspladser (se også "Særligt for dette kursus").

Kursusbevis: Der udstedes kursusbevis ved aktiv deltagelse i hele kurset.

Kursussprog: Dansk.

CUL forbeholder sig ret til ændringer i kursusprogrammet.Forudsætninger

Det anbefales, at deltagerne har undervisning i dét semester, som følger efter semesteret, hvor kurset påbegyndes, da Go Online fokuserer på udviklingen af et nyt eller eksisterende undervisningsforløb og indebærer efterfølgende afprøvning. Det er en forudsætning for kursusdeltagelse, at man kan deltage i alle fem mødegange og lægge timer svarende til følgende forventede tidsforbrug (minimum 50 timer i alt):

Mødegange: 15 timer fordelt på 5 mødegange 
Online aktiviteter: 20 timer
Produktion: min. 10 timer (afhænger af valg af teknologier og metoder)
Evaluering: 5 timer

Datoer og tilmelding

Forår 2019 [TILMELDING]

 • 18. marts  - 26. marts 2019 (Online arbejde)
 • 27. marts 2019 (1. mødegang, workshop 1)
 • 28. marts - 7. maj 2019 (Online arbejde)
 • 8. maj 2019 (2. mødegang, workshop 2)
 • 9. maj - juni 2019 (Online arbejde)
 • Juni 2019 (3. mødegang/individuel vejledning)
 • Juni-August 2019(Udviklingsperiode)
 • 20. august 2019 (4. mødegang/ kollektiv vejledning)
 • E2019 (Udviklingsperiode og afprøvning)
 • 31. januar 2020 (Deadline - projektrapport afleveres)
 • 28. februar 2020 (5. mødegang, erfaringsudveksling)

 Tilmeldingsfrist: torsdag d. 17. januar 2019

Kursusleder og undervisere

Dorte Sidelmann Rossen

Educational it teamleder
M
H bygn. 1323, 414
P +4587162568

Kursussekretær

Birthe Tillgaard

Centersekretær
M
H bygn. 1323, 434
P +4587165356